Kävlinge kommun

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård, missbruksvård samt ekonomiskt bistånd

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 08:35 CET

I vecka 10 publicerade Socialstyrelsen rapporterna Öppna jämförelser om kommunernas barn- och ungdomsvård och missbruksvård. I november 2011 publicerades Öppna jämförelser om kommunernas resultat för ekonomiskt bistånd. Kävlinge kommun visar överlag goda resultat, bland annat till följd av utvecklingsarbete kring rutiner och effektiv handläggning.

Barn och ungdomsvården i kommunen bedöms som bra. Bland annat lyfts den stora satsning som har gjorts på att införa kunskapsbaserade metoder i verksamheten och rutiner kring samtal med placerade barn. Socialtjänsten i Kävlinge har inlett förhandlingar med BUP i Lund med syfte att komma fram till avtal som kan skapa bättre förutsättningar för samverkan.

Kommunens missbruksvård i rätt riktning
I den positiva utvecklingen återfinns fungerande rutiner för samarbete mellan olika funktioner inom socialtjänsten samt en hög personalkompetens. Systematisk uppföljning av resultat på individnivå, och brukarundersökningar görs också för att utveckla verksamheten.
Väntetiden för att få träffa en handläggare ligger mellan 4 till 7 dagar, vilket är acceptabelt men ett område som bör kunna förbättras. Inom området för missbruksvård kan kommunen även förbättra resultatet avseende inventering, analys och bedömning av insatser för missbrukare. Kävlinge har inte någon strukturerad öppenvård dagligen men missbruksrådgivare erbjuder gruppverksamhet enligt 12-stegsprogrammet två dagar per vecka.

Ekonomiskt bistånd
Överlag är siffrorna för Kävlinge kommun mycket positiva jämfört med Skåne län och även sett till hela riket. Ett område där kommunen sticker ut lite extra är kostnad för handläggning per biståndshushåll i kr. I Kävlinge kommun är kostnaden 5 883 kr, vilket är hälften jämfört med rikets kommunsnitt på 10 811 kr. Detta tyder på att handläggningen i Kävlinge är effektiv, och att antalet tjänster och handläggningstid är väl avpassade till ärendemängden.
Resultatet visar också att kommunen har ett gott stöd för biståndssökande, och kan snabbt föra dem vidare ut i arbete eller utbildning. Till grund för de goda resultaten kring ekonomiskt bistånd hör också att barn i familjer med ekonomiskt bistånd är en mycket mindre procentuell andel än jämfört med medelvärdet för hela riket.

Öppna jämförelser består av bakgrundsuppgifter och kriterier som mäter kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Avseende ekonomiskt bistånd bygger redovisningen på uppgifter som samkörts från register från SCB och Socialstyrelsen.

Länkar till rapporterna på SKL:s hemsida (länkarna öppnas i nytt fönster)
Barn- och ungdomsvård
Missbruks- och beroendevård
Ekonomiskt bistånd

För mer information kontakta Margareta Hallerström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Kävlinge kommun, tel. 046 73 92 88 eller via e-post: margareta.hallerstrom@kavlinge.se 

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!