Trosa

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 – hur har Trosa kommun arbetat?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 14:35 CET

I rapporten presenteras resultaten för energieffektivisering och förnybar energi under de senaste fem åren för kommuner och landsting. Indikatorerna visar generellt på en minskad energianvändning och ökad andel förnybar energi. Trosa kommun har under perioden bland annat minskat energianvändningen i sina lokaler med en tredjedel.

Kommuners viktiga roller i energi- och klimatpolitiken uppmärksammas allt mer från både statligt och internationellt håll. I samband med FNs klimatförhandlingar i Paris 2015 lyfts de icke-statliga aktörerna fram som en fjärde pelare, för att visa att utsläppen kan minska och att arbete redan pågår. En effektiv användning av energi i verksamheter, byggnader och transporter gagnar många samhällsmål, har stor betydelse för ekonomin i kommuner och är något som de har stor rådighet över.

Trosa kommun arbetar aktivt med miljö- och energifrågor. En del i styrningen för hållbar utveckling är kommunstyrelsens ekoutskott som ansvarar för kommunens övergripande ekologi- och folkhälsofrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktigt hållbar utveckling. Stefan Björnmalm (C), ordförande i ekoutskottet, kommenterar: "Kommunens långsiktiga hållbarhets arbete ger nu resultat även på energiområdet. Vår strävan fortsätter nu mot 2020 för att ytterligare minska vårt ekologiska fotavtryck."

Indikatorerna i rapporten speglar energianvändningen för byggnader och transporter i kommunens förvaltning och bolag. De visar på klara förbättringar under de senaste fem åren.

Resultat
Utifrån Trosa kommuns uppsatta mål uppnåddes energibesparing i byggnader ett resultat om 32 % utifrån ett mål om 7 %, förnybar energi ett resultat om 99 % samt förnybar el ett resultat om 100 %. Trosa kommun har idag inga egna vindkraftverk, solfångare eller solceller varför det inte finns några värden för dessa. Dock finns det med som mål för 2020.

Mål för 2014

 • Minskning av energiförbrukningen per kvm med 7 % (1 669 MWh vid oförändrat fastighetsbestånd) till år 2014, dvs. 13 kWh/kvm från 2009 års nivå på 204 kWh/kvm.
 • Minska fossila bränslen med 100 %
 • Minska elförbrukning för uppvärmning av bostäder och lokaler med 25 %
 • Minska totala bränsleanvändningen med 5 %, dvs. 41 MWh för transporter
 • Alla kommunägda personbilar ska vara miljöbilar.
 • Alla miljöbilar som kan drivas med miljöbränslen ska köras på miljöbränslen till 90 %

Mål för 2020

 • Minskning av energiförbrukningen per kvm med 15 % (3 147 MWh vid oförändrat fastighetsbestånd), dvs. 27 kWh/kvm från 2009 års nivå på 204 kWh/kvm.
 • Minska antalet bostäder med kallhyra med 30 %
 • Minska totala bränsleanvändningen med 10 %, dvs. 81 MWh för transporter
 • Alla kommunens personbilar ska vara miljöbilar
 • Alla miljöbilar som kan drivas med miljöbränslen ska köras på miljöbränslen till 95 %
 • Öka andelen egenproducerad förnybar energi inom kommunens geografiska område
 • till 10 % (exkl. bergvärme) av total energianvändning

För mer information
Stefan Björnmalm (C), ordförande i kommunstyrelsens ekoutskott
Tfn: 070-335 20 06