Tyresö kommun

Öppna jämförelser visar på framsteg i Tyresös grundskolor

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 15:58 CEST

Resultatet för Tyresös elever har förbättrats.  Till exempel har det genomsnittliga meritvärdet ökat till 216, vilket rankar kommunens elever på plats 48 bland landets 290 kommuner. 

SKL:s rapport Öppna jämförelser för grundskolan är nu offentliggjord. Generellt sett har resultaten i kommunerna förbättrats något läsåret 2012/2011 jämfört med föregående läsår.  Det genomsnittliga meritvärdet i landet har ökat från 208,8 till 210,6 och andelen elever som nått målen i alla ämnen är den högsta på tio år.

Det genomsnittliga meritvärdet i år för Tyresös elever var 216,4, vilket också är en ökning och gav kommunens elever en 48:e plats bland landets 290 kommuner. Glädjande i årets rapport är också att andelen Tyresöelever som nådde målen i samtliga ämnen var 78,9 procent, vilket är en ökning i jämförelse med förra året.

Nationella proven
99 procent av eleverna i Tyresö uppnådde minst godkänd på nationella provet i engelska. Detta gav våra elever en 27:e plats i rankningen. På nationella provet i svenska uppnådde 98,1 procent betyget godkänt – en procentuell ökning jämfört med förra läsårets resultat.  Andelen elever som uppnådde betyget minst godkänt i matematik var 79,0 procent och är i nivå med fjolårets resultat.

Gymnasiebehörighet
90, 9 procent av eleverna i kommunen blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, vilket rankar dem på plats 86. Motsvarande siffra för gymnasieskolans ekonomi- humanistiska och samhällsvetarprogram var 88,2 procent (89:e plats), estetiska program 89,0 procent (100:e plats) och naturvetar- och teknikprogrammet 83,4procent (139:e plats).

Elevernas syn på skolan och undervisningen
Nytt för årets upplaga av Öppna jämförelser är att resultat- och resursindikatorerna från tidigare år kompletterats med åtta nya indikatorer som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen.

Trygghet –  94 procent av Tyresös elever i åk  5 upplever att de känner sig trygga i skolan. Motsvarande siffra för åk 8 är 92 procent. 

Kännedom om målkriterier – 88 procent av Tyresös elever i åk 5 upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen, motsvarande siffra för åk 8 är 81 procent. 

Lärarnas förväntningar –  87 procent av eleverna i åk 5 upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, i åk 8 är motsvarande siffra 86 procent.

Rapporten tar också upp sambandet mellan resultat och resurser. Det sammanvägda resultatet av dessa ekonomiindikatorer ger Tyresö kommun en 91:a plats i rankningen mellan landets 290 kommuner vad gäller effektivitet.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ann-Christin Svensson (M) ser positivt på resultatutvecklingen i kommunens grundskolor:
–  Dessa jämförelser är intressanta och viktiga att lyfta fram ur två aspekter. Det ena är att det är viktigt att lyfta fram det positiva i våra skolor. Våra duktiga elever och lärare jobbar hårt. Det är roligt att se att deras hårda arbete ger resultat. Men, vi kan inte heller blunda för utmaningar och problem. Resultaten i matematik har länge varit ett bekymmer, inte bara i vår kommun utan i landet överlag. 

– Fokus i Tyresös skolor behöver fortsatt ligga på att förbättra elevernas resultat och därmed ständigt förbättra undervisningen i klassrummet, elevernas arbetsro och arbetslust. En av de allra viktigaste förutsättningarna för bra resultat är en god lärande miljö där tryggheten är en mycket viktig aspekt, säger hon. 

Kontakt:
Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
ann-christin.svensson@tyreso.se
08 5782 92 79

FAKTA   Öppna jämförelser för grundskolan
Rapporten Öppna Jämförelser för grundskolan sammanställs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Den beskriver skolans resultat utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och i landets kommuner. Årets rapport är den femte i ordningen.

Öppna jämförelser har på bara några år blivit ett etablerat verktyg i kommunernas arbete för att utveckla skolans verksamhet. Ett syfte med öppna jämförelser är att stimulera till analyser och åtgärder för att öka måluppfyllelsen i kommunernas grundskolor.

Nytt för årets Öppna jämförelser är att resultat- och resursindikatorerna från tidigare år kompletterats med åtta nya indikatorer som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen. Dessa indikatorer är baserade på sju enkätfrågor elever besvarat om bland annat inflytande, trygghet, höga förväntningar och återkoppling.

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/