Statistiska centralbyrån, SCB

örenklad fastighetstaxering för småhus 2012: Taxeringsvärdet för småhus ökade med 12 procent

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:24 CET

För småhusenheter (helårsbostäder) beräknas den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen i riket för jämförbara1 enheter till 12 procent i förhållande till 2011 års taxeringsvärden. Motsvarande siffra för fritidshusenheter var 13 procent.

I Stockholms län beräknades höjningen till 12 procent för helårsbostäder och 12 procent för fritidshus. Den högsta höjningen i förhållande till 2011 års värden beräknades för Dalarnas län till 19 procent för helårsbostäder. Lägsta höjningen var det i Västmanlands län där höjningen var 6 procent.

För fritidsbostäder var den högsta taxeringsvärdeshöjningen i Jämtlands län med 25 procent i förhållande till 2011 års taxeringsvärden. Den lägsta taxeringsvärdeshöjningen hade Kronobergs län med 4 procent.

Genomsnittliga bostadsarean för permanenta småhus störst för hus byggda år 2000 och senare

Den totala bostadsarean för småhusenheter enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2012 uppgick till 254 miljoner kvadratmeter. Av den totala bostadsarean har helårsbostäder den största andelen på 88 procent (225 miljoner kvadratmeter bostadsarea). Fritidsbostäder har en andel på 12 procent (29 miljoner kvadratmeter bostadsarea).

Den genomsnittliga bostadsarean för småhus (helårsbostäder) var 125 kvadratmeter. För hus byggda år 2000 och senare var den genomsnittliga bostadsarean 143 kvadratmeter.

Stora regionala skillnader i taxeringsvärden för småhustomter

För småhustomter är de regionala skillnaderna i taxeringsvärden stora. Genomsnittet för helårsbostäder i hela riket var 173 kr per kvadratmeter tomtarea och de lägsta värdena finns i Västernorrlands län med 21 kr per kvadratmeter. De högsta tomtvärdena finns i Stockholms län med 531 kr per kvadratmeter tomtarea.
Störst tomt för permanenta småhus har man i Norrbottens län där den genomsnittliga tomten är på 3 727 kvadratmeter. Den minsta tomten har man i Jönköpings län med 1 615 kvadratmeter.

[1] Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2012 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är alltså inte det totala beståndet som redovisas under detta avsnitt.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Magnus Walestad
Tfn 08-506 944 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se