Investment AB Öresund

Öresund: Beslut från Öresunds årsstämma den 30 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:56 CEST

UTDELNING
Utdelningen fastställdes till 8,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 4 april 2006 och beräknad dag för utbetalning av utdelning den 7 april 2006.

STYRELSE OCH ARVODEN
Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per -Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöterna skall erhålla ett oförändrat arvode om totalt 1.000.000 kronor och att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar av bolagsordningen till följd av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, samt att årsstämma endast skall hållas i Stockholm.

MINSKNING AV RESERVFOND
Årsstämman beslutade att minska reservfonden med 657.190.666 kronor. Minskningsbeloppet skall överföras till en fri fond.

SPLIT 2:1
Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) med villkor 2:1. Beslutet om split beräknas kunna genomföras hos VPC AB i mitten av april 2006. Beräknad sista dag för handel med osplitad aktie är den 12 april 2006 och beräknad första dag för handel med splitad aktie är den 13 april 2006.

SYNTETISKT ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier (efter genomförd split), dock motsvarande totalt högst 700 miljoner kronor.

COURTAGEFRI HANDEL
Årsstämman godkände att bolagets aktieägare, för det fall styrelsen så beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter.

ERSÄTTNINGSPRINCIPER
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören.

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att principerna enligt valberedningens förslag skall gälla för utseende av valberedning

Stockholm den 30 mars 2006
Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org nr: 556063-9147
info@oresund.se www.oresund.se