Investment AB Öresund

Öresund: Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2004

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 08:53 CEST

Substansvärdet ökade med 21,1 procent till 152 kronor per aktie
Resultatet per aktie uppgick till 15,68 (6,93) kronor
Fusionen mellan Öresund och Custos är slutförd

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 21,1 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2004 till 152 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 21,1 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan ingången av 2004 (131 kronor[2] den 31 december 2003). Detta var 7,8 procentenheter bättre än Findatas avkastnings­index, som under motsvarande period steg med 13,3 procent. Under det tredje kvartalet ökade substansvärdet med 8 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppgång med 5,9 procent. Findatas avkastningsindex steg under motsvarande period med 0,8 procent.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Wihlborgs, Fabege, Hagströmer & Qviberg, Bilia, Nobia, Johnson Pump, SkiStar och Bostads AB Drott. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.

Börskursen den 30 september 2004 var 158 kronor (125 kronor den 31 december 2003).


FUSIONEN MELLAN ÖRESUND OCH CUSTOS ÄR SLUTFÖRD
Den 8 september 2004 registrerade Bolagsverket fusionen mellan Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") och Aktiebolaget Custos (publ) ("Custos"). Bolagsverkets registrering innebär att samtliga Custos tillgångar och skulder har övergått till Öresund och fusionen är genom registreringen avslutad.

Bolagsverket registrerade även den vid en extra bolagsstämma i juni 2004 beslutade emissionen av Öresundaktier som fusions­vederlag till Custos aktieägare. Handeln med de nya Öresundaktierna påbörjades den 9 september 2004. Efter emissionen av de 3.689.898 Öresundaktierna som utgjorde fusionsvederlag (640 Mkr) uppgår det totala antalet aktier i Öresund till 32.387.247.

KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 september 2004 till 4.157 Mkr (3.580 Mkr den 31 december 2003) och det bokförda värdet till 2.950 Mkr (2.593 Mkr den 31 december 2003). Övervärdet uppgick därmed till 1.207 Mkr (987 Mkr den 31 december 2003). Under det tredje kvartalet förändrades övervärdet positivt med 103 Mkr.

Förändringar i värdepappersportföljen
Under årets tredje kvartal har, i och med fusionen, de innehav som tidigare ägdes av Custos övergått till Öresund (se föregående sida, Substansvärdets fördelning den 30 september 2004).

Koncernens övriga större nettoförvärv av aktier under det tredje kvartalet 2004 var SCA (80 Mkr), Investor (77 Mkr), Electrolux (75 Mkr), SEB (67 Mkr), Trelleborg (62 Mkr), Skandia (59 Mkr) och Wihlborgs (55 Mkr). De större nettoförsäljningarna av aktier i koncernen, inklusive inlösen, under samma period var Bostads AB Drott (600 Mkr).

Koncernens större förvärv och försäljningar av värdepapper under delårsperioden, inklusive erhållna optionspremier men exklusive aktier via fusionen med Custos, framgår nedan.Större nettoförvärv, 1 januari - 30 september 2004
Mkr
Nobia 174
Fabege inlösenrätter 111
SCA B 82
Electrolux B 81
Investor B 77
SEB A 67
Bilia 64
Trelleborg B 62
Skandia 59
Wihlborgs 55


Större nettoförsäljningar, 1 januari - 30 september 2004
Mkr
Fabege inlösenaktier 684
Bostads AB Drott (inkl. aktieandelar) 321
Fabege 289RESULTAT
Koncernen
Koncernens resultat för delårsperioden, 1 januari - 30 september 2004, uppgick till 455 (199) Mkr, vilket motsvarar 15,68 (6,93) kronor per aktie. De största resultatposterna uppstod inom Förvaltningsverksamheten och var realisationsresultat, 447 (92) Mkr och erhållna utdelningar, 115 (120) Mkr. Då fusionen med Custos registrerades (den 8 september 2004) översteg värdet av fusions­vederlaget (nyemitterade Öresundaktier) fusionerade nettotillgångar med 101 Mkr. Detta då marknadsvärdet för de emitterade Öresundaktierna utvecklats starkare än värdet på fusionerade nettotillgångar, sedan fusionens utbytesrelation utarbetades i april 2004. Denna goodwillpost om 101 Mkr har i sin helhet skrivits ned. (Se även not 3 på sidan 5 för en beskrivning av den redovisnings­mässiga effekten.)

Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 juli - 30 september 2004, uppgick till 48 (-14) Mkr, varav realisations­resultat 150 (-14) Mkr och -101 (-) Mkr avseende nedskrivning av ovan beskrivna goodwillpost.

Förvaltningsverksamheten (moderföretaget)
Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 455 (200) Mkr, vilket motsvarar 15,69 (6,99) kronor per aktie.

Värdepappersrörelsen (dotterföretaget Ven Capital AB)
Nettoomsättningen inom värdepappersrörelsen uppgick till 164 (98) Mkr under delårsperioden, och resultatet efter skatt uppgick till 0 (-1) Mkr.


LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR
Koncernen
Koncernens likvida medel uppgick till 916 Mkr och de räntebärande skulderna uppgick till 15 Mkr den 30 september 2004 (den 31 december 2003 uppgick koncernens likvida medel till 194 Mkr). Den justerade soliditeten var 97 procent den 30 september 2004 (99 procent den 31 december 2003). De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggnings­tillgångar uppgick till 1.166 (526) Mkr under delårsperioden.


REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper och beräknings­metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar företaget den nya rekommen­dationen från Redovisningsrådet, RR 29 Ersättningar till anställda, som började gälla den 1 januari 2004. Denna nya rekommendation har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets och koncernens resultat och ställning.

Uppgifter avseende koncernen
Denna delårsrapport omfattar moderföretaget, dotterföretaget Ven Capital AB samt intresseföretagen enligt anskaffningsvärde­metoden. Genom fusionen med Custos har Öresund övertagit samtliga aktier i Custos tidigare helägda dotterföretag. Då Öresund har för avsikt att avyttra eller avveckla dessa innehav omfattas de inte av koncernredovisningen utan redovisas som omsättningstillgångar enligt anskaffningsvärdemetoden. För ett investmentföretag är det substansvärdet och dess utveckling som är det mest intressanta för marknadens aktörer vid bedömningen av företagets värde. Med anledning av detta samt då nödvändig information saknas från intresse­företagen då Öresund publicerar sin delårsrapport ingår intresseföretagen till anskaffningsvärde. En formell delårsrapport innehållande koncernen, där intresseföretagen redovisas enligt kapitalsandelsmetoden, kommer att upprättas och finnas tillgänglig på Öresunds webbplats i slutet av november 2004.

Koncernens andelar i intresseföretag

Kapital- och rösträttsandel, %
2004-09-30 2003-12-31
C. Tybring-Gjedde[3] 34,0 -
Hagströmer & Qviberg 27,4 32,5
Open Training Sweden[4] 30,0 -Skatt och utdelningspolicy
Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av värdepappersportföljen vid årets början[5] minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader.

Dotterföretaget Ven Capital AB är i skattehänseende ett rörelsedrivande företag.


BESLUT FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 9 SEPTEMBER 2004

Styrelse och arvoden
Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av nio styrelseledamöter samt att välja Per-Olof Eriksson och Magnus Henrekson till nya styrelseledamöter. Öresunds styrelse består därefter av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld. Sven Hagströmer kvarstår som styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöterna, som ej uppbär lön av bolaget, för innevarande räkenskapsår skall erhålla ett arvode om tillhopa 950.000 kronor. Arvodet fördelas mellan dem enligt styrelsens beslut.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning innehållande en ändring av § 10. Ändringen innebär att kallelse till bolagsstämma ej längre skall införas i Sydsvenska Dagbladet eller annan i Malmö utkommande dagstidning.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Courtagefri handel med Öresundaktier
Öresunds aktieägare har erbjudits möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämna börsposter. Erbjudandet pågick under perioden 20 september - 1 oktober 2004. 5.952 aktie­ägare avyttrade totalt 141.057 aktier, medan 5.332 aktieägare ökade sitt innehav till en jämn börspost och köpte totalt 272.612 aktier.

Nomineringskommitté
I enlighet med styrelsens arbetsordning meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter: Sten Dybeck, Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist.

Ordinarie bolagsstämma för Öresund kommer att hållas måndagen den 21 mars 2005.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Öresunds styrelse kan vända sig till Öresunds styrelseordförande på följande e-postadress; info@oresund.se


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2004 24 januari 2005
Bolagsstämma 21 mars 2005


Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds kontor samt på webbplatserna www.oresund.se och www.huginonline.se. Dessa rapporter skickas till den som så önskar.

Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapporttillfällen, aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 18 oktober 2004


Mats Qviberg
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund efter genomförd emission och fusion med Custos i september 2004.
[2] Substansvärdet per aktie den 31 december 2003 är beräknat på 28.697.349 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund med hänsyn tagen till genomförd split (3:1) under april 2004.
[3] Innehavet har erhållits via fusionen med Custos. Custos ägarandel per den 31 december 2003 uppgick till 34,0 procent.
[4] Innehavet har erhållits via fusionen med Custos. Custos ägarandel per den 31 december 2003 uppgick till 30,0 procent.
[5] Från och med taxeringen 2005 beräknas i princip schablonintäkten på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
http://hugin.info/1252/R/964454/139718.pdf