Investment AB Öresund

Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 08:52 CEST

Substansvärdet ökade med 21,7 procent till 197 kronor per aktie
Resultatet per aktie uppgick till 36,74[1] (16,19) kronor


SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 21,7 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2005 till 197 kronor per aktie[2], vilket är en ökning med 21,7 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan ingången av 2005 (168 kronor den 31 december 2004). Detta var 4,5 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 26,2 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppgång med 3,2 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 9,7 procent.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Fabege (tidigare Wihlborgs), Bilia, Avanza, Nobia, Wihlborgs, Alfa Laval, Andvord Tybring-Gjedde (tidigare CTG) och SkiStar. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.

Börskursen (senaste betalkurs) den 30 september 2005 var 196 kronor (185 kronor den 31 december 2004), vilket innebar en totalavkastning om 10 (33) procent under delårsperioden.


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2005


Aktie
Antal
Kurs, kr Marknads-
värde, Mkr
Kr/aktie
Andel, %
Fabege (tidigare Wihlborgs) 8 268 600 138,00 1 141 35 17,9
Bilia 4 458 437 138,50 617 19 9,7
Nobia 4 508 900 129,00 582 18 9,1
SkiStar 2 280 400 163,00 372 11 5,8
Avanza 4 909 047 65,50 322 10 5,0
SCA[3] 1 145 000 271,50 311 10 4,9
Alfa Laval 2 167 500 140,50 304 9 4,8
Industrivärden[4] 1 310 500 185,89 244 7 3,8
Investor[5] 1 593 000 119,60 190 6 3,0
Wihlborgs 1 000 000 181,00 181 6 2,8
Övriga värdepapper[6] 1 254 39 19,6
Övriga tillgångar och skulder, netto[7] 868 27 13,6
Totalt 6 386 197 100,0

KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 september 2005 till 5.518 Mkr jämfört med 4.410 Mkr vid det senaste årsskiftet.

Förändringar i värdepappersportföljen
Under årets tredje kvartal har koncernen förvärvat värdepapper för 528 Mkr (inklusive förvärv inom värdepappersrörelsen i Ven Capital AB). Värdepappersförsäljningarna under motsvarande period uppgick till 272 Mkr. Koncernens större nettoförvärv av aktier under årets tredje kvartal var Investor (111 Mkr), Industrivärden (85 Mkr) och SHB (78 Mkr).

Koncernens större nettoförvärv och nettoförsäljningar av värdepapper, inklusive erhållna optionspremier, under delårsperioden framgår nedan.

Större nettoförvärv, 1 januari - 30 september 2005
Mkr
SHB 146
SSAB 96
Alfa Laval 84
Sandvik 80


Större nettoförsäljningar, 1 januari - 30 september 2005
Mkr
Sapa 241
Wihlborgs 117RESULTAT
Koncernen
Koncernens resultat för delårsperioden, 1 januari - 30 september 2005, uppgick till 1.190 (470) Mkr, vilket motsvarar 36,74 (16,19) kronor per aktie. De största resultatposterna uppstod inom Förvaltningsverksamheten och var Värdeförändring värdepapper, 1.021 (460) Mkr och Erhållna utdelningar, 162 (108) Mkr.

Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 juli - 30 september 2005, uppgick till 195 (43) Mkr, varav Värdeförändring värdepapper 192 (156) Mkr.

Till följd av redovisning enligt IFRS från och med den 1 januari 2005 skall, enligt IAS 39 Finansiella instrument, även orealiserade värdeförändringar i värdepappersportföljen ingå i resultatet (se Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005 (bilaga 1)). Någon frivillig omräkning av 2004 års resultat till följd av IAS 39 har ej skett, varför några orealiserade värdeförändringar ej ingår i 2004 års jämförelsesiffror.

Förvaltningsverksamheten (moderföretaget)
Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 1.188 (455) Mkr, vilket motsvarar 36,70 (15,69) kronor per aktie. Orealiserade värdeförändringar i värdepappersportföljen ingår endast i resultatet för 2005.

Värdepappersrörelsen (dotterföretaget Ven Capital AB)
Under delårsperioden uppgick nettoomsättningen inom värdepappersrörelsen till 116 (164) Mkr, och delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till 0 (0) Mkr. Orealiserade värdeförändringar i värdepappersportföljen ingår i koncernens resultat för 2005.

LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR
Koncernen
Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2005 till 855 Mkr jämfört med 1.040 Mkr vid det senaste årsskiftet. Soliditeten (baserad på marknadsvärden) uppgick den 30 september 2005 till 97 procent (97 procent den 31 december 2004). De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggnings­tillgångar uppgick till 1.121 (1.166) Mkr under delårsperioden.


REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards ("IFRS"). Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket näst intill uteslutande är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.

Öresunds redovisade resultat och ställning påverkas i princip uteslutande av IAS 39 Finansiella instrument. Aktierelaterade investeringar redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad, till skillnad från tidigare principer då senaste betalkursen användes vid värderingen. Eftersom förändringar i innehavens verkliga värden redovisas direkt i resultaträkningarna ökar volatiliteten i resultatet jämfört med tidigare.

Enligt redovisningsreglerna 2004 beräknades realisationsresultatet av en värdepappersaffär som skillnaden mellan försäljningslikvid och ursprungligt anskaffningsvärde för värdepappret. Enligt IAS 39 anses resultateffekten av ett avyttrat värdepapper motsvara marknadsvärdeförändringen från den senaste rapportperiodens utgång fram till avyttringstillfället. I resultaträkningen görs det inte någon åtskillnad mellan värdeförändring för avyttrade värdepapper och värdeförändring för den kvarvarande värdepappersportföljen utan allt rubriceras som värdeförändring värdepapper.

För värdepapper som innehades såväl vid ingången som vid utgången av perioden, utgörs värdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För värdepapper som realiserats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan värdet vid ingången av perioden och erhållen likvid. För värdepapper som förvärvats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid utgången av perioden.

För en utförlig beskrivning av vilka konsekvenser IFRS har haft hänvisas till Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005 (bilaga 1).

Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i Mkr om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.

Uppgifter avseende koncernen
Denna delårsrapport omfattar moderföretaget och dotterföretaget Ven Capital AB. Genom fusionen med AB Custos har Öresund övertagit samtliga aktier i Custos tidigare helägda dotterföretag. Balans­posterna i dotterföretagen utgörs huvudsakligen av fordringar på moderföretaget och eget kapital. Då Öresund har för avsikt att avyttra eller avveckla dessa innehav omfattas de inte av koncernredovisningen utan redovisas som omsättningstillgångar enligt anskaffnings­värdemetoden, med ett sammanlagt bokfört värde om 137 Mkr. Jämförelsesiffrorna för 2004 i denna delårsrapport baseras på "komplement till delårsrapport" (med konsolidering enligt kapitalandelsmetoden) och ej på föregående års delårsrapport (med konsolidering enligt anskaffningsvärdemetoden).

Skatt och utdelningspolicy
Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen vid årets början[8] minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader.


VALBEREDNING
Valberedningen består av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Mats Qviberg samt Maths O. Sundqvist. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande i valberedningen. Samtliga representanter är i dag representerade i Öresunds styrelse. Mats Qviberg är bolagets verkställande direktör. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" är att Hagströmer, Qviberg och Sundqvist tillsammans och var för sig har ett väsentligt ägande i bolaget. Att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. För mer information angående valberedningen hänvisas till Öresunds webbplats (www.oresund.se / Om Öresund / Kommittéer).


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2005 20 januari 2006
Bolagsstämma 30 mars 2006


Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds kontor samt på webbplatserna www.oresund.se och www.huginonline.se. Dessa rapporter skickas till den som så önskar.

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 10 oktober 2005


Mats Qviberg
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.


[1] Inklusive orealiserade värdeförändringar i värdepappersportföljen, till följd av redovisning enligt IFRS från och med 2005. Observera att jämförelsetalet avseende 2004 ej är omräknat.
[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[3] Varav 714.900 A-aktier. Då omvandlingsmöjligheter från SCA A till SCA B finns har kursen för SCA B använts vid substansvärdeberäkningen.
[4] Varav 173.700 A-aktier.
[5] Varav 643.000 A-aktier.
[6] Varav onoterade värdepapper uppgick till 20 Mkr.
[7] Varav likvida medel uppgick till 855 Mkr.
[8] Från och med taxeringen 2005 beräknas i princip schablonintäkten på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport 1 jan- 30 sept 2005
http://hugin.info/1252/R/1014732/158541.pdf