Länsstyrelsen i Östergötlands län

Östergötland mot övergödningen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:47 CET

I ett unikt samarbete kraftsamlar länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och entreprenörer för att förbättra situationen med övergödningen i länet. Övergödningen är ett av de mest alarmerande hoten mot vår miljö idag, där enskilda avlopp står för en viktig del av utsläppen. Diplomutbildningar för de entreprenörer inom länet som anlägger enskilda avlopp är ett steg mot att minska övergödningen.

Utbildningen som arrangeras den 14:e och 16:e november är resultatet av ett samarbete mellan länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Samarbetet påbörjades under 2005 för att uppmuntra till gemensamma kommunala handläggnings- och uppföljningsrutiner för länets enskilda avlopp. I förlängningen är målet att minska övergödningen genom förbättrad rening i befintliga enskilda avloppsanläggningar och genom att nya anläggningar byggs på rätt sätt.

– Det här är ett konkret exempel på hur olika aktörer i länet kan ta ett samlat grepp om en fråga och driva ett aktivt miljöarbete, säger miljöstrateg Kerstin Konitzer. Att ett läns samtliga kommuner och Länsstyrelsen engagerar sig gemensamt i de här frågorna är unikt.

Under snart två år har miljö- och hälsoskyddsinspektörer från länets kommuner träffats regelbundet tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, för att diskutera gemensamma frågeställningar kring hur arbetet med länets enskilda avlopp bör bedrivas. Målet är att arbetet ska skötas så lika som möjligt i alla kommuner. Det innebär att fastighetsägare och entreprenörer ska mötas av i stort sett samma information oavsett kommuntillhörighet, vilket inte minst underlättar för de entreprenörer som anlägger enskilda avlopp i flera kommuner.

– Den här utbildningen stärker företagens miljökompetens samtidigt som förståelsen för kommunala beslut ökar, säger Linda Malmén som samordnar länets miljömålsarbete. Det är viktigt eftersom väl fungerande avlopp, tillsammans med en effektiv vattenförvaltning och ett resurssnålt jordbruk, är nödvändiga delar för att minska övergödningen.

Utbildningsdagen har arbetats fram tillsammans med länets kommuner och Maskinentreprenörerna Region Öst.

Kursen ges vid två tillfällen, på Linköping Konsert & Kongress den 14:e november och på Mjölby Stadshus den 16:e november. Till utbildningsdagen i Linköping är ca 60 deltagare anmälda och till den i Mjölby har ca 40 deltagare anmält sig.


För ytterligare information kontakta gärna:
Miljöstrateg Kerstin Konitzer, tfn 013-19 65 96, 0730-47 66 34
Miljömålssamordnare Linda Malmén, tfn 013-19 64 53,
0708-28 53 54