Sigtuna kommun

Över 10000 invånare deltog i stort rådslag!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 17:34 CEST

Sigtuna kommun fortsätter utvecklings- och demokratiarbetet:

Sigtuna kommun genomför, i dialog med invånarna, analyser av tätorterna Märsta och Sigtuna. I juni gavs 24000 kommuninvånare möjlighet att delta i ett stort rådslag om sin hemort. Över 10000 personer (44 %), deltog i rådslaget.

Den politiska ledningen har beslutat att genomföra ortsanalyser av Märsta och Sigtuna stad. Analyserna kommer att användas i kommunens framtida planering. Det har därför varit angeläget att samla in invånarnas synpunkter. Rådslagsenkäterna är ett led i det arbetet.

- Invånarnas synpunkter ger oss värdefull vägledning om vad som är viktiga frågor att beakta i kommunens planeringsarbete. Ortsanalyserna kommer att vara ett viktigt underlag för den framtida utvecklingen i kommunens tätorter, säger kommunalrådet Anders Johansson (s) i en kommentar.

I juni fick alla invånare över 16 år i Märsta och i Sigtuna stad en rådslagsenkät hem i brevlådan och bjöds in att delta i kommunens rådslag om ortsanalyserna. Enkäten kunde även besvaras via Internet, vilket 10 % av de svarande valde att göra.

Resultaten från rådslagen visar att majoriteten av dem som svarade känner sig trygga i sitt bostadsområde och på orten. Resultaten visar också att de flesta gärna vill bo kvar på orten. Närheten till naturen uppger en betydande majoritet av samtliga som svarat är av största vikt för att man ska trivas. Dessa svar var samstämmiga mellan orterna.

De svarande säger att tryggheten, lugnet och småstadskänslan som de viktigaste kvaliteterna för att trivas i Märsta. Sigtunaborna framhåller småstadskänslan, idyllen och tryggheten som de viktigaste kvaliteterna.

Resultaten från rådslagsenkäten presenteras i en särskild rapport och kommer också att användas i de två ortsanalyser som just nu genomförs av Märsta och Sigtuna stad. Rapporten är klar i början av november.

Utöver rådslagsenkäterna har kommunen inhämtat synpunkter genom möten med föreningsliv och organisationer, barn och ungdomar, näringslivsföreträdare och fokusgrupper. Möjligheter har även funnits att lämna synpunkter på biblioteken, Frejgården, turistbyrån och via Internet. Tack vare svaren från rådslagen och gruppdiskussionerna har kommunen fått en samlad bild av hur invånarna upplever sin ort - vad som är positivt och vad som kan utvecklas.

- Återigen har vi fått positivt gensvar på rådslagen. Idag vet invånarna att när vi frågar om synpunkter så är det för att vi faktiskt vill veta. De vet att de kan påverka utvecklingen av kommunen. Den här dialogen mellan invånare och tjänstemän och politiker är oerhört viktig, avslutar Gun Eriksson (s) ordförande i demokratinämnden i en kommentar.

Ytterligare information:
Anders Johansson (s), kommunalråd, tel 073-633 87 85
Gun Eriksson (s), demokratinämndens ordförande, mobiltelefon 070-250 74 20

Bakgrund
Sigtuna kommun har sedan 2005 genomfört en rad rådslag med invånarna i olika frågor. I juni genomfördes ytterligare två rådslag för att få in underlag till de ortsanalyser som kommunen gör under 2008. För att få reda på vad invånarna tycker om sin ort, hur det är att bo där och vad som är viktigt för den framtida utvecklingen, skickade kommunen ut enkäter till alla invånare över 16 år i tätorterna Märsta inklusive Valsta/Steninge och Sigtuna.

Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå en orts historia, dess aktuella situation, dess förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalyserna är tänkta som planeringsunderlag men ger också som en möjlighet för boende, arbetande och besökande i kommunen att få en inblick i vad som idag kännetecknar tätorterna Märsta och Sigtuna, dess historia, geografi, strukturer, funktioner, folkliv, styrkor och svagheter samt i vilken riktning orterna kan tänkas utvecklas i framtiden.