Riksantikvarieämbetet

Över en kvarts miljard kronor till kulturmiljön

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 10:19 CET

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. I år får länen inledningsvis dela på 190 miljoner kronor.

Därutöver kommer länen att under februari att dela på cirka 23 miljoner kronor för olika kunskapsuppbyggande insatser. Årets nya satsning avseende vård av hembygdsgårdar innebär dessutom att ytterligare 12 miljoner kronor fördelas till länen under mars månad.

Resten av det totala anslaget på 252 miljoner kronor, är öronmärkta till olika projekt och kommer att fördelas ut under året.

Länsstyrelserna fördelar cirka 75% av anslaget till olika vårdinsatser och då  främst till den skyddade bebyggelsen.
- Det visar att bidraget är ett viktigt styrmedel för att bevara skyddade miljöer, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Cirka 50% av de objekt som fått bidrag nyttjas som besöksmål vilket skapar förutsättningar för regional utveckling och sysselsättning.
Därutöver har framförallt lantbrukets och skärgårdens ekonomibyggnader samt olika industrimiljöer fått bidrag. De är viktiga för karaktären i landskapet men många gånger hotade eftersom de idag ofta saknar funktion och skydd.
19 miljoner kronor har fördelats till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande i Nyköping, Kalmar, Jönköping och Västra Skälby i Västmanlands län. Med dessa bidrag underlättas bostadsbyggandet i medeltida stadskärnor där de arkeologiska undersökningarna är mycket kostsamma.
Den stora satsningen på Bergslagen - Kultur och Turism, fortsätter även i år. Målet för satsningen är att Bergslagen ska vara en välkänd kulturhistorisk och turistisk region, nationellt och internationellt. Sex  länsstyrelser får dela på drygt 5 miljoner kronor.

Fakta
Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget.

Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Sammanlagt fördelas årligen medel till cirka 1800  miljöer eller objekt. Insatserna ska medverka till att kulturhistoriska värden bevaras och tillgängliggörs. Länsstyrelserna får själva, om inte annat anges, avgöra vilka insatser som ska genomföras inom områdena vård, information och tillgängliggörande, enskilda kunskapsunderlag och i förekommande fall arkeologi, konservering och ersättningar. Länsstyrelserna ser att det verkliga behovet långt överskrider tilldelade medel.

Av detta anslag fördelas även sex miljoner kronor till arbetslivsmuseer senare i vår. Användningen av bidragsmedlen på länsstyrelserna följs upp löpande av Riksantikvarieämbetet.

Hela listan på hur bidraget fördelats finns på: www.raa.seMer fördjupad information för varje län, kontakta respektive länsstyrelse.

Kontakt:
Hélene Hyrefelt Dahlström, ekonom, tel: 08- 5191 8357,
Eva Halfwordson, utredare, tel: 08-5191 8277,
Maria Jansson, kommunikatör, tel: 08-5191 8007

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet för kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Vi arbetar för ett användbart, angeläget och tillgängligt kulturarv.