Statens Institutionsstyrelse, SiS

Över hälften av missbrukarna blev drogfria eller minskade sitt missbruk med ”Ett kontrakt för livet”

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 08:33 CEST

Ett halvår efter avslutad missbrukarvård har över hälften av klienterna minskat sitt missbruk eller blivit helt drogfria. Det visar en första uppföljning av Statens institutionsstyrelses, SiS satsning på ”Ett kontrakt för livet”.
– De här första resultaten är mycket positiva, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör för SiS.

Martha Kesthely, utredningssekreterare hos SiS, har undersökt hur det har gått för 74 klienter från det att institutionsvården inleddes till ett halvår efter det att missbrukarvården upphört. Av siffrorna framgår att det har gått riktigt bra för mer än hälften av klienterna, närmare bestämt 41 personer.

– Det här är mycket glädjande och visar klart och tydligt att kvalificerad vård lönar sig. De första resultaten är mycket positiva, säger Ewa Persson Göransson.

– Vi ska ha klart för oss att det handlar om missbrukare som många gånger svävar mellan liv och död och därför är beroende av en genomtänkt vårdkedja, säger Martha Kesthely.

Siffrorna talar sitt tydliga språk
De klienter som får vård på ett kvalificerat behandlingshem efter LVM-tiden klarar sig betydligt bättre än de som placerats i familjehem eller öppenvård. Hälften av klienterna som kom till behandlingshem genomförde sin eftervård helt och hållet. Motsvarande andel för öppenvården är en tredjedel och för familjehemmen krymper andelen ännu lite mer.

– Ska man erbjuda klienter med grava missbruksproblem professionell behandling som förhoppningsvis fortsätter i öppenvård är det bra att satsa på behandlingshem, inte bara på öppenvård. För klienter med dåliga boendeförhållanden, eller som helt saknar bostad, är öppenvårdsinsatser helt förkastliga, säger Martha Kesthely.

Stort intresse för ”Ett kontrakt för livet”
Hon tror dessutom att rejäla satsningar på nätverksarbete skulle innebära att färre LVM-klienter går tillbaka till ett liv i missbruk. Människor som bryr sig och ställer krav kan betyda mycket när LVM-tidens tvång tar slut. Med ett socialt tryck finns en anledning att fortsätta kämpa.
Och socialtjänsten är positiv.
– Hittills har jag har inte fått in en enda negativ kommentar. Många har lyft fram att de kunnat planera tillsammans med institutionen och klienten på ett annat sätt än tidigare.

Efter en tio år lång period av nedgång inom tvångsvården får alltfler tunga missbrukare nu möjlighet till LVM-vård. Det är ett stort tryck på LVM-vården, framförallt när det gäller kvinnliga missbrukare som tidigare varit en eftersatt grupp. Intresset för ”Ett kontrakt för livet” är stort från kommunernas sida. I nuläget har omkring 400 kontrakt skrivits.

FAKTARUTA ”Ett kontrakt för livet”
”Ett kontrakt för livet” innebär att missbrukaren och socialtjänsten skriver ett gemensamt kontrakt som innebär att missbrukaren ska delta i en hel vårdkedja från tvångsvård på en LVM-institution till vård på exempelvis ett öppet behandlingshem och senare till vård i helt öppna former med egen lägenhet. Kommunerna får missbrukarvården subventionerad under LVM-tiden om de förbinder sig att erbjuda klienterna en kvalificerad eftervård. SiS har fått 300 miljoner kronor av regeringen att fördela.

FAKTARUTA LVM
Vården enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) är en tvångsåtgärd. Vården på LVM-hem syftar till att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former.

Läs Martha Kesthelys ”Uppföljning av Ett kontrakt för livet” och grafen som bifogas i mejlet. De finns också på SiS hemsida www.stat-inst.se under fliken Presstjänst.
Läs mer om Ett kontrakt för livet och 300 miljoner på SiS hemsida, första sidan, under rubriken Vård efter LVM-tiden.
Mer information: Martha Kesthely, utredningssekreterare, tfn: 08-453 40 79, 070-556 37 61.
Tomas Ring, enhetschef vård och behandling, tfn: 08-453 40 52, 070-212 90 03.
Ewa Persson Göransson, generaldirektör, kommenterar gärna satsningen, nås genom presschefen.
Presskontakt: Presschef Cecilia Sandahl, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 33 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.


Presschef: Cecilia Sandahl
Drottninggatan 29
103 26 Stockholm
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se