Näringsdepartementet

Överenskommelse om tidigareläggning av vissa infrastrukturinvesteringar

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 10:51 CET

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
kommit överens om tidigareläggning av vissa
infrastrukturinvesteringar.Överenskommelsen innebär att utbyggnaden av
vissa väg- och järnvägsprojekt lånefinansieras under perioden
2005-2015.

– Under våren fattar regeringen beslut om hur spår – och vägnätet skall
utvecklas under de kommande 12 åren. Det är den största
infrastruktursatsningen någonsin, säger Infrastrukturminister Ulrica
Messing (s). Vi kan redan idag presentera en överenskommelse som
innebär att strategiskt viktiga objekt kan komma igång snabbare än
planerat.

Överenskommelsen innebär att bygget av Citybanan i Stockholm kan komma
igång så fort den fysiska planeringen är slutförd under hösten 2005. En
samlad västsvensk trafiksatsning kan genomföras så att
trafiksituationen kan förbättras och olycksrisken minskas. Med
utgångspunkt i Göteborg handlar det om E6 norrut, med byggstart 2004,
vägen från Borås till Jönköping, till Skövde, väg och järnväg till
Trollhättan samt vägen mellan Uddevalla och Trollhättan. En satsning på
godstrafiken Motala-Mjölby samt Hallsberg – Degerön tidigareläggs.
Detta görs möjligt genom alternativ finansiering.

– Alternativ finansiering av de här objekten ger oss ett ekonomiskt
utrymme i närtid för infrastruktursatsningar över resten av landet,
säger Claes Roxberg (mp). Genom tidigareläggningarna skapar vi också
bättre möjligheter för satsningar på drift och underhåll, tjälsäkring,
bärighet och rekonstruktion samt regional kollektivtrafik.
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för den regionala utvecklingen.

– Proportionen mellan järnväg- och väginvesteringar skall följa
riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen som syftade till att
göra transportssystemet långsiktigt hållbart, säger Karin Svensson
Smith (v). I och med dagens överenskommelse gör vi nu en stor satsning
på godstrafiken.

Frågan om avgiftsfinansiering av vägsträckorna ska utredas närmare.
Dagens överenskommelse innebär att den samlade västsvenska
trafiksatsningen (inkl dubbelspår Göteborg-Trollhättan),
godstrafiksatsningen vid Hallsberg och Cityspåret i Stockholm kan
alternativfinansieras.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Infrastrukturminister
Ulrica Messing
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot (v)
070 – 343 95 15

Claes Roxberg
Riksdagsledamot (mp)
070 – 588 10 83