Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Övergångsregler upphör att gälla

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 13:18 CEST

När det nya studiemedelssystemet infördes den 1 juli 2001 infördes samtidigt ett antal övergångsbestämmelser. Den 1 juli 2003 upphör flera av dessa övergångsbestämmelser att gälla.

I samband med studiestödsreformen den 1 juli 2001 ändrades många regler inom studiemedelssystemet bland annat höjdes bidragsnivån kraftigt. Några studiestöd, till exempel särskilt vuxenstudiestöd (SVUX) och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA), försvann också. För att de studerande inte skulle drabbas på ett oförutsägbart sätt av förändringarna infördes vissa övergångsbestämmelser. Dessa har gällt personer som påbörjade sina studier med studiemedel och lån eller med SVUX eller SVUXA före den 1 juli 2001 och har bland annat inneburit:

· att studerande har kunna fortsätta studera med SVUX eller SVUXA,
· att vissa studerande kunnat beviljas 2-3 terminer utöver de nu
gällande gränserna för hur längre studiemedel kan beviljas, och
· att de nya reglerna om lånebegränsning för studerande äldre än 41
år inte har behövt tillämpas.

Den 30 juni i år är sista dagen dessa övergångsregler gäller.

En övergångsregel för vissa högskolestuderande finns dock kvar. En högskolestuderande som ska slutföra studierna på en utbildning som han eller hon påbörjade och beviljades studiemedel för före den 1 juli 2001, och som dessutom dessförinnan var beviljad studiemedel för en annan högskoleutbildning, kan fortfarande få studiemedel i 2-3 terminer utöver gränsen på 240 veckor. Den som uppfyller dessa båda kriterier kan dessutom undantas från regeln om lånebegränsning från och med 41 års ålder. Denna kvarvarande övergångsregel gäller utan bortre tidsgräns.

Mer information:
Carl-Johan Stolt, studiestödsutredare, 070-341 85 14
Karin Nordström, studiestödsutredare, 08-674 56 14
Presschef Magnus Forss 070-567 41 27