Umeå kommun

Överklagande om Gitarrmuseet tillbakavisas

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2016 13:03 CEST

Umeå kommun bestrider att beslutet att bevilja Gitarrmuseet 2,4 mnkr för år 2016 skulle vara olagligt, vilket hävdats i ett överklagande. Bestridandet görs i form av ett yttrande från kommunstyrelsens arbetsutskott, som anser att överklagandet bör avslås.

Fem personer har till Förvaltningsdomstolen överklagat kommunstyrelsens arbetsutskotts (ks au) tidigare beslut att bevilja Svenska Gitarrmuseet Ideell Förening 2,4 mnkr för år 2016. De klagande har hänvisat till punkterna 2, 3 och 4 i 10 kap. 8 § Kommunallagen, som anger att ett beslut kan upphävas, om
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Kriterier uppfyllda
Anslaget till Gitarrmuseet ska utgöra medfinansiering och användas för att förstärka museets kännedom och verksamhetsutbud i nära samarbete med övrig besöksnäring. Ks au skriver att anslaget överensstämmer väl med de kriterier (t.ex. samarbete med besöksnäring) som ska vara uppfyllda för att utvecklingsanslaget ska kunna användas.
Till de kommunala angelägenheterna hör att vårda kulturlivet i dess lika former, och anslag kan då lämnas också till enskilda sammanslutningar. Att allmänt främja turistväsende/besöksnäring är också erkända kommunala angelägenheter.

Andra museer
Umeå kommun har inte valt att stödja Gitarrmuseet framför något annat museum, och har därför inte brutit mot likställighetsprincipen. För 2016 lämnar kommunen även anslag till Västerbottens länsmuseum, ca 17,4 mnkr; Kvinnohistoriska museet, ca 11,7 mnkr; Bildmuseet, ca 5 mnkr.
I yttrandet påpekas att inget av bolagen som nämns av de klagande är fastighetsägare eller hyresvärd till den hyrda lokalen eller medlem i Svenska Gitarrmuseet Ideell Förening, varför påståendet om subvention till enskild näringsidkare saknar grund.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att avslå yttrandet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.