Ericsson

Överlåtelse av aktier i Ericsson i samband med incitamentsprogram för anställda

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:44 CET

Ericssons styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att, i enlighet med tidigare fattade beslut, bolaget ska ha rätt att överlåta egna aktier på börs för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig incitamentsplan 2004 och Långsiktig incitamentsplan 2005.

Den ordinarie bolagsstämman 2001 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl a rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.

Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Långsiktig Incitamentsplan 2004. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 4 900 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Den ordinarie bolagsstämman 2005 beslöt om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Långsiktig incitamentsplan 2005. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 7 800 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Beslut om rätt att överlåta aktier på börs i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002, 2003, 2004 och 2005, vad gäller Aktiesparplan 2003 vid ordinarie bolagsstämma 2004 och 2005 samt, vad gäller Långsiktig incitamentsplan 2004 vid ordinarie bolagsstämma 2005.

Till och med den 15 februari 2006 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut om överlåtelse av totalt 69 700 000 aktier, överlåtits 6 497 830 aktier av serie B.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2007, överlåta högst 63 202 170 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 10 april 2006 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 69 700 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig incitamentsplan 2004 och Långsiktig incitamentsplan 2005. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Då överlåtelsen av egna aktier kommer att göras i syfte att täcka vissa utgifter, som redogjorts för ovan, kommer överlåtelsen inte att påverka likviditeten och bolagets ställning i övrigt. Antalet utestående aktier skulle öka med motsvarande 0,40 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2005. Per den 31 december 2005 hade Ericsson 268 065 241 egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, senast från och med den 24 mars 2006


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på www.ericsson.com


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Ericsson Media Relations
Telefon: +46 8 719 6992
E-post: press.relations@ericsson.com