Vägverket

Överlasterna minskar – men en femtedel av de lastade fordonen är överlastade

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 08:59 CET

Överlasterna fortsätter att minska enligt Vägverkets mätningar 2009. Trenden för överlaster de senaste åren är svagt sjunkande. På mätplatserna är fortfarande en femtedel av de tunga fordonen med bruttovikt över 35 ton överlastade vilket leder till ökat vägslitage.

Vägverket har mätt lastbilars axellaster och bruttovikter på fjorton platser varje år sedan 2004. På nio av dessa visar mätresultaten 2009 på en minskning av överlasterna jämfört med året innan. I medeltal var cirka 20 procent av fordonen på mätplatserna överlastade. Andelen överlastade fordon varierade mycket mellan mätplatserna, från fem till 58 procent. Utöver detta görs regionala mätningar på olika platser runt om i landet  

Vägverket arbetar tillsammans med andra aktörer för att finna lösningar för vägnätet ska utnyttjas effektivt och miljöriktigt. Bland annat utreds om specialanpassade fordon kan göra det möjligt att öka bruttovikten utan att axellasterna ökar vilket skulle vara en positiv utveckling då det är axellasterna som har betydelse för vägslitaget. Enligt mätresultaten 2009, liksom föregående år, kommer överlasterna till stor del från fordon där vikten är felaktigt fördelad.

Vägverket och Sveriges Åkeriföretag har därför startat en dialog med fordonstillverkarna för att få fram bättre vågutrustning för originalmontering i fordon, för att förarna ska kunna kontrollera bruttovikt och fördelning på fordonets axlar.
- Att köra med överlastade fordon är ett lagbrott. Det snedvrider konkurrensen och kan vara en trafikfara. Slitaget på vägarna ökar och därmed underhållsbehovet. När Vägverket inte kan åtgärda vägarna i den omfattning som behövs ökar även kostnader för såväl näringslivets transporter som för privatbilister, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon

För att lösa problemet måste alla ta sitt ansvar och följa de regler som gäller. Vägverket har nolltolerans för överlaster i egna väghållningsentreprenaderna. - För de tyngre transporterna behövs vågutrustning i maskiner och fordon redan vid lastningstillfället så att fördelningen av vikten blir rätt från början. Sveriges Åkeriföretag har också föreslagit att det straffrättsliga ansvaret för rätt lastning av fordon, omfördelas till den som har kontroll över lastningen, och det är inte alltid föraren eller fordonsägaren, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Bilaga: Rapport mätningar överlast (PDF-fil, 1,0 MB) (Finns i pressmeddelandet som ligger på Vägverkets hemsida vv.se)  

Ytterligare information lämnas av:
Teknikchef Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, tel 08 – 753 54 14

Arne Lindeberg, Vägverket , ITS-enheten, verksamhetsområde Samhälle, Borlänge, tel  0243 – 754 76