Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Överreglering oroar svenska banker

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:47 CET


Regelverk inom bankområdet har diskuterats flitigt under finanskris och efterföljande lågkonjunktur. När bankerna nu själva anger vilka risker som hotar branschen så är det överreglering och politisk inblandning som seglar upp som största hinder. Samtidigt når branschens generella syn på risker en ny högstanivå. Det visar en rapport där PricewaterhouseCoopers och Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) har frågat ut 450 personer från 49 länder verksamma inom eller i anslutning till bankområdet.

I ett globalt perspektiv hamnar politisk inblandning i topp när bankbranschen rangordnar de risker som hotar verksamheten. Alternativet har aldrig tidigare i undersökningens femtonåriga historia tagit sig in på listan över de trettio största riskerna. Bland de tolv svenska banker som deltagit i undersökningen ses överreglering som det allra största hotet. Likviditetsrisker backar däremot och rangordnas nu först på femte plats såväl globalt som i svenskt perspektiv.

Bankbranschens syn på risker mot verksamheten

Samtliga undersökta banker globalt
(Resultat undersökning 2008)

1 Politisk inblandning (-)
2 Kreditrisker (2)
3 Överreglering (8)
4 Makroekonomiska trender (5)
5 Likviditet (1)

De undersökta bankerna i Sverige

1 Överreglering
2 Makroekonomiska trender
3 Kreditrisker
4 Politisk inblandning
5 Likviditet

Källa: Banking Banana Skins 2010

– Undersökningen visar att branschen oroas för överreaktioner i den ekonomiska krisens spår. Signaler som är särskilt intressanta med tanke på de pågående diskussioner om finansiell reglering som nu förs världen över. Men vi kan även konsttera att den generella synen på risk når all-time-high enligt undersökningens index för riskvärde, säger André Wallenberg, branschansvarig för Bank och kapitalmarknad inom PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen har även tittat närmare på de problem som politisk inblandning medför:

• De respondenter som är verksamma inom bankerna anser att politikens inblandning inverkar negativt på deras utlåningsverksamhet.
• Analytiker anser att politiska räddningsaktioner har skadat bankerna genom att de uppmuntrar ett osunt beteende (moral hazard).
• Personer som arbetar med tillsyn oroas över att regeringarna drar tillbaka sitt stöd från bankerna för tidigt. Risken de ser är att bankerna inte har tid att bygga upp sin finansiella styrka vilket kan leda till en andra våg av finanskris.

– Flera av riskerna i undersökningen har en direkt koppling till recessionen och många tillfrågade oroas över nya hinder på återhämtningens bana. Till exempel att en ny vända med dåliga krediter ska slå hårt mot banksystemet. Däremot är det förvånande att risker som gäller corporate governance och betalningssystem återfinns relativt långt ner i listan. Inte minst det senare med tanke på införandet av det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA och betaltjänstdirektivet (PSD), avslutar André Wallenberg.

Om rapporten
Banana Skins är en rapportserie med syfte att spegla den aktuella synen på risker inom olika delar av det finansiella området. Den aktuella undersökningen som gäller bankområdet baseras på svar från 450 seniora personer från 49 länder. De medverkande i undersökningen är personer direkt verksamma inom banksektorn (62 %), analytiker (32 %) samt personer som arbetar med banktillsyn (6 %).

För mer information kontakta:
André Wallenberg, ansvarig för branschen Bank och kapitalmarknad, PricewaterhouseCoopers
Tel 08- 08-555 341 62, mob 0709-29 41 62

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 163 000 medarbetare i 151 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.