Riksrevisionen

Överskott av utsläppsrätter bör redovisas tydligt

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:47 CET

Sveriges överskott av utsläppsrätter väntas bli betydande. Regeringen och berörda myndigheter redovisar inte öppet och transparent Sveriges utsläppsrätter och kommande överskott. Riksdagen har inte fått ta ställning till hur överskottet ska hanteras.

Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters rapportering och hantering av Sveriges innehav och kommande överskott av utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet.

Granskningen visar att regeringen inte har redovisat Sveriges samlade innehav eller överskott av utsläppsrätter. Regeringen har inte heller efterfrågat denna information från de berörda myndigheterna Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Samtidigt finns brister i myndigheternas rapportering. Överskottet kommer att uppgå till drygt 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter och kan vara värt i storleksordningen 7 – 8 miljarder kronor. Om en försäljning skulle ske får köparen göra motsvarande utsläpp. En sådan försäljning skulle innebära att Sveriges nationella mål om utsläppsminskningar inte skulle nås.

– Det saknas transparent information om storleken på överskottet och vad som ska göras med det. Riksdagen bör snarast få ett relevant beslutsunderlag, säger riksrevisor Claes Norgren.

Bakgrund:
I lagtext benämns Sveriges nationella innehav av utsläppsrätter Kyotoenheter. Av pedagogiska skäl använder Riksrevisionen den mer allmänt spridda benämningen utsläppsrätter. Sveriges åtagande för att minska de globala utsläppen av växthusgaser fram till och med 2012 regleras i det internationella Kyotoprotokollet. I enlighet med EU:s bördefördelning inom ramen för protokollet får Sverige öka utsläppen med 4 procent. Enligt riksdagens nationella miljökvalitetsmål ska utsläppen minska med minst 4 procent jämfört med 1990 under perioden 2008-2012. I den allmänna debatten behandlas främst de utsläppsrätter som tilldelas de svenska anläggningar som ingår i EU:s handelssystem. Dessa utgör en del av det totala svenska innehavet, men har inte specifikt granskats.

Rapporttitel: Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? Hanteringen och rapporteringen av Sveriges Kyotoenheter (RiR 2009:21)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Lena Björck, 08-517 140 31, 073-445 20 31

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.