Riksgäldskontoret

Överskott i statsfinanserna 2006 och 2007

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:35 CET

Riksgäldskontorets nya prognos för statsfinanserna 2006 pekar på ett överskott på 16 miljarder kronor. Det är en förbättring med 42 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

Vår första prognos för 2007 visar på ett överskott på 6 miljarder kronor. Trots överskott i statsfinanserna ökar emissionsvolymen i nominella obligationer och höjs till 3 miljarder kronor i mars 2006.

Skatteintäkter fortsätter att öka 2006

Vi räknar med att den kraftiga förbättringen som skedde av statsfinanserna under 2005 består även 2006. Jämfört med vår föregående prognos har vi framförallt reviderat upp skatteintäkterna. Skatteintäkterna blev i slutet av 2005 betydligt högre än de flesta bedömare hade förutspått och den utvecklingen har fortsatt även i början av 2006. Det pekar bland annat på att vi återigen har underskattat företagsvinsterna. Vi räknar också med större skatteintäkter från hushållens kapitalvinster under 2006. En förbättring på arbetsmarknaden ökar hushållens inkomster och leder även till ökad konsumtion vilket gynnar statsfinanserna både 2006 och 2007.

För 2007 tror vi att ökningstakten i företagsskatter och andra kapitalskatter blir lägre. Budgetsaldot stannar därför vid ett överskott på 6 miljarder kronor.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 270 miljarder kronor i slutet av 2006 och 1 264 miljarder kronor i slutet av 2007.

Höjd volym i obligationsemissionerna

Trots att lånebehovet minskar ökar emissionsvolymen i nominella statsobligationer som tidigare planerat till 3 miljarder kronor per auktion. Ökningen genomförs den 22 mars 2006.

Under 2005 förkortades löptiden i den nominella kronskulden i enlighet med regeringens beslut. Obligationsupplåningen var därför mindre än vad som motsvarats av det medelsiktiga lånebehovet.

Totalt beräknas obligationsupplåningen bli 64 miljarder kronor i år. Under 2006 och 2007 kommer emissionerna att fördelas så att drygt hälften görs i den tioåriga obligationen. Vi räknar med att göra några enstaka emissioner i de tvååriga respektive femtonåriga löptiderna och resterande i femårssegmentet.

Statsskuldväxelupplåningen minskas 2006 jämfört med förra året. Detta är en nedrevidering jämfört med den förra prognosen.

Vi räknar med att göra ränteswappar för i storleksordningen 30 miljarder kronor per år. Det är en minskning med 15 miljarder kronor jämfört med 2005.

Mindre reallån och 10 miljarder i valutaamortering 2006


Riksgäldskontoret minskar upplåningen i realobligationer från 12 miljarder kronor förra året till 5-10 miljarder kronor under 2006.

Riksgäldskontoret amorterar på valutaskulden med en årstakt på 10 miljarder kronor. Valutaupplåningen beräknas uppgå till 49 miljarder kronor under 2006. Ca 25 miljarder kronor lånas genom att ge ut obligationer i utländsk valuta.

Frågor om lånebehovet besvaras av:


Tord Arvidsson, analytiker, tel: 08-613 47 53
Håkan Carlsson, analytiker, tel: 08-613 47 33


Frågor om finansieringen besvaras av:


Thomas Olofsson, upplåningschef, tel: 08-613 47 82