Sveriges Makalösa Föräldrar

Överskuldsättningen påverkar alla i familjen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 05:45 CET

Generalsekreterare Sophia Lövgren pekar på fördomar som finns om överskuldsatta:

-  Ofta möts vi av kommentarer som att det inte går att lyx-skuldsätta sig hur mycket som helst, dvs. det finns en bild av att många överskuldsatta ensamföräldrar shoppat sig till sina skulder. Vår uppfattning, som i många delar går väl i linje med bland annat Kronofogdens, är snarare den motsatta: Oftast är skulderna mycket små, nästintill löjligt små, och rätt ofta har de uppstått i samband med t.ex. separation, arbetslöshet eller någon större ekonomisk kris.

Sveriges Makalösa Föräldrar välkomnar den nya utredningen, inte minst för att där ingår ett perspektiv på barn, en grupp som ofta far mycket illa i den totala utsattheten. Från utredningen visar det sig att 161 416 barn lever i ett hushåll med skulder hos Kronofogdemyndigheten. 208 481 barn lever i hushåll där antingen den ena eller båda föräldrarna har en skuld. Även om vi välkomnar den nya uppmärksamheten på barn och ungdomar, saknar vi konkreta strategier för att stötta barnfamiljerna just vid den händelse då risken för överskuldsättning är som störst, nämligen separationer.

-  Att separera innebär ofta merkostnader. Att möjliggör för föräldrar att ta ett lån med lägre ränta och längre avbetalningsplan skulle minska risken för föräldrar i separation att drabbas av överskuldsättning.

Utredningen redovisar att ensamstående föräldrar är en grupp med ökad risk för skuldsättning. Delvis på grund av ett svagt socialt nätverk, men också en större försörjningsbörda. Om möjlighet då skulle finnas att ta ett lån med låg ränta och med en längre avbetalningsplan så skulle de rädda många föräldrar i separation. Enligt utredningens statistik har drygt 13,9 procent av alla ensamstående med barn skulder hos Kronofogdemyndigheten, vilket kan jämföras med 5,5 procent av totala befolkningen.

Utredningen saknar studier som visar hur barn och ungdomar påverkas av att leva i överskuldsättning. Men Sveriges Makalösa föräldrar vet att fattigdom påverkar hela familjen och då barnen mest.

-  Att leva i utanförskap och fattigdom påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet begränsas av avgifter för exempelvis fritidsaktiviteter och bussbiljetter. Man har färre möjligheter till en aktiv fritid, risken att få sämre resultat i skolan ökar samt utanförskapet är större.

I utredningen påtalas gång på gång att ensamstående föräldrar, och främst kvinnor med barn, är en utsatt riskgrupp. Sveriges Makalösa Föräldrar saknar och efterfrågar en strategi för att lösa problematiken; Hur kan samhället hjälpa denna grupp bäst?

För mer information, kontakta

Generalsekreterare Sophia Lövgren

gs@makalosa.org, 08-7201414

Organisationsutvecklare Karin Edman

admin@makalosa.org, 08-7201413

Projektledare Märta Brandts

dialogue@makalosa.org, 0721-902165Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.