Miljödepartementet

Översyn av atomansvaret

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:14 CEST

Atomansvarsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Översyn av atomansvaret (SOU 2006:43) till miljöminister Lena Sommestad.

Sverige är bundet av två internationella konventioner som reglerar skadeståndsansvar på atomenergiområdet. Konventionerna bildar det s.k. Paris-Brysselsystemet och har utarbetats inom OECD. Konventionerna har nu moderniserats och ersättningssystemet har ändrats på flera viktiga punkter för att följa den internationella utvecklingen på atomansvarsområdet, med bl.a. högre ansvarsnivåer som följd. Utredningen föreslår att Sverige skall tillträda ändringsprotokollen till de atomansvarskonventioner som binder Sverige.

Ett nationellt anpassat ansvars- och finansieringssystem har utvecklats med den internationella regleringen som grund.

Utredningen föreslår en helt ny lag som bygger på bland annat följande:
- För innehavaren av en kärnteknisk anläggning i Sverige skall som huvudregel ett obegränsat skadeståndsansvar gälla. Om en atomskada uppkommer utanför Sverige skall regeringen i förhållande till andra stater med kärntekniska anläggningar på sitt territorium ges möjlighet att begränsa anläggningsinnehavarens ersättningsansvar till det ansvarsbelopp som gäller i den andra staten i förhållande till Sverige.
- Ett finansieringssystem skapas. Som en följd av det obegränsade skadeståndsansvaret skall anläggningsinnehavaren som huvudregel vara skyldig att på förhand bekosta en garanterad finansiell täckning upp till 1 200 miljoner euro. Upp till 550 miljoner euro går det att finna försäkringstäckning för ansvarsförsäkring på den privata marknaden. Efter en genomgång av olika finansieringslösningar föreslås därutöver en avgiftsbelagd finansiering inom ramen för den statliga garantimodellen. Ett sådant avgiftsbelagt statligt åtagande bör i första hand utformas som ett återförsäkringsåtagande i intervallet mellan 550 miljoner euro och 1 200 miljoner euro. Därutöver aktualiseras i första hand en konventionsgrundad ersättning. Av det s.k. Paris-Brysselsystemet följer att samtliga konventionsstater är skyldiga att i intervallet mellan 1 200 miljoner euro och 1 500 miljoner euro (dvs. med sammanlagt maximalt 300 miljoner euro) bidra i förhållande till respektive stats kärnkraftsproduktion. Om skador
- Skadebegreppet utvidgas. Med stöd av det utvidgade skadebegreppet kan ersättning betalas bl.a. för kostnader för rimliga åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas för att återställa eller kompensera miljöskador av betydelse, t.ex. vid s.k. ekologiska skador om miljön påverkats mer påtagligt.
- En skadelidande skall kunna väcka talan om ersättning för personskada inom 30 år efter olyckan, i stället för som i dag 10 år.
- För att underlätta för de skadelidande föreslås ett på förhand utarbetat system för skadereglering och en samordning av de ersättningsmedel som ställs till de skadelidandes förfogande i händelse av en atomolycka.


Kontakt:
Särskild utredare
Byråchefen
Håkan Rustand
08-405 29 08

Sekreterare
Hovrättsassessorn
Li Wallén
040-661 67 32