Socialdepartementet

Översyn av personlig assistans för funktionshindrade - EU-parlamentarikern Jan Andersson leder kommittén

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:09 CEST

Regeringen beslutade idag att tillsätta en kommitté som ska göra en bred översyn av personlig assistans för funktionshindrade.

I år är det tio år sedan personer med omfattande funktionshinder fick rätt till personlig assistans. Reformen var för många en omvälvande förändring. Idag har 11 000 personer assistans och mer än 40 000 personer arbetar som personliga assistenter.

- Reformen har varit lyckad på många sätt, men det finns också problem, säger barn- och familjeminister Berit Andnor. Och efter tio år är det nu dags att göra en större utvärdering.

- Därför tillsätter vi nu en parlamentarisk kommitté som ska se över hur assistansreformen har fungerat i praktiken och om den fungerar så att människor med funktionshinder uppnår självständighet och delaktighet.

EU-parlamentarikern Jan Andersson utsågs samtidigt till kommitténs ordförande.
Jan Andersson (s) har ett stort engagemang i handikappolitiska frågor. Han var bland ledamot i 1989 års handikapputredning och ordförande i Statens Handikappråd. I EU-parlamentet är han ordförande i den särskilda grupp som arbetar med handikappfrågor. Jan Andersson är ledamot i EU-parlamentet sedan 1995.

Uppdraget
Kommittén ska
- kartlägga och analysera hur den personliga assistansen fungerar i praktiken ur kvinnors, mäns, flickors och pojkars perspektiv och om den fungerar i enlighet med assistansreformens intentioner
- undersöka IT och IT-baserade hjälpmedel i kombination med bostadsanpassning som alternativa lösningar och komplement till personlig assistans samt analysera villkor och förutsättningar för andra angränsande stödformer att utgöra reella alternativ till personlig assistans
- med särskilt fokus på personkrets- och behovsbedömning, kartlägga och analysera hur regleringen av den personliga assistansen tillämpas samt föreslå hur regleringen kan ändras för att tillämpningen ska kunna bli bättre och mer effektiv
- genomföra en studie av yrket som personlig assistent
- kartlägga och analysera olika verksamheter med personlig assistans med utgångspunkt i vem som anordnar assistansen samt överväga och föreslå hur lämpliga former av tillsyn av enskilda verksamheter med personlig assistans ska utformas
- kartlägga och analysera konsekvenserna av statens och kommunernas gemensamma finansieringsansvar för personliga assistenter, liksom förekomsten av kostnadsförskjutningar mellan stat, kommun och landsting
- analysera orsakerna till utgiftsutvecklingen och föreslå åtgärder som dämpar och stabiliserar kostnadsutvecklingen samt förbättrar kostnadskontrollen
- redovisa kostnadsberäkningar och konsekvens analyser för förslagen

Översynen gäller personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS).

Ett delbetänkande om lämpliga former av tillsyn av enskilda verksamheter med personlig assistent redovisas 31 augusti 2005. Och uppdragets slutredovisas senast 31 december 2006.


Kontakt:
Paula Burrau
Pressekreterare
08 - 405 52 25
070 - 590 87 38
registrator@social.ministry.se

Hanna Andersson
Ämnessakkunnig
08-405 29 92