Justitiedepartementet

Översyn av rattfylleri- och sjöfyllerilagstiftningen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:00 CET

Nr 65

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över
lagstiftningen om rattfylleri och sjöfylleri.
Under 1990-talet har det genomförts flera förändringar av
lagstiftningen om trafiknykterhet, bland annat när det gäller
rattfylleribrottet och påföljdssystemet. Utredaren ska utvärdera vilka
effekter dessa reformer har haft och överväga förslag till ändringar.
Utredaren ska också överväga vissa andra frågor som har samband med
rattfylleribrottsligheten. Det gäller bland annat hur bestämmelserna om
vållande till annans död har tillämpats då brottet skett i samband med
rattfylleri. I uppdraget ingår också att undersöka om det behövs
ytterligare åtgärder för att stödja och hjälpa brottsoffren och om det
finns mer att göra för att ta tillvara deras erfarenheter på bästa
sätt. Utredaren ska också se över vissa frågor som har att göra med
polisens möjligheter att hindra och utreda rattfylleribrott och sådana
som har samband med sekretessen inom bland annat hälso- och
sjukvården.
År 1999 infördes en gräns om 1,0 promille för grovt sjöfylleri.
Utredaren skall överväga om det bör införas en promillegräns också för
sjöfylleri av normalgraden och föreslå andra åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten till sjöss.
Uppdraget ska slutredovisas den 16 december 2005. Vissa frågor ska, om
utredaren finner det lämpligt, redovisas i ett delbetänkande senast den
17 december 2004.
– Rattfylleriet är idag en av de största riskfaktorerna i trafiken och
ett allvarligt hinder för att uppnå den av riksdagen antagna
nollvisionen för dödade och allvarligt skadade i trafiken. Inte bara
vägtrafiken utan även sjötrafiken ställer stora krav på nykterhet.
Därför måste kampen för trafiknykterheten bedrivas på bred front, säger
justitieminister Thomas Bodström.

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 57 22
070-592 58 17

Lars Wallinder
Rättssakkunnig
08-405 54 26