Riksdagen

Översyn kan stärka skyddet för whistle-blowers

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:22 CET

Konstitutionsutskottet vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. Därmed stödjer utskottet en motion från Moderaterna. Samtliga riksdagspartier som deltog i beslutet står bakom förslaget men såväl Vänsterpartiet som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har mindre anmärkningar.

Regeringens utredning om mutbrott rekommenderade nyligen att skyddet för whistle-blowers ska stärkas. Flera remissinstanser, bland annat Justitiekanslern, delade utredningens slutsats. Men utredningens uppdrag omfattade inte någon översyn av lagstiftningen och inga förslag på lagändringar togs därför fram. Mutbrottutredningens betänkande behandlas nu av Regeringskansliet.

Konstitutionsutskottet delar också mutbrottutredningens uppfattning. Personer som anonymt lämnar uppgifter om oegentligheter och korruption för publicering har ett starkt skydd i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Däremot har de som vill anmäla uppgifterna till myndigheter inte lika starkt skydd, menar utskottet. Enligt en majoritet i utskottet finns det därför skäl till att i ett lämpligt sammanhang se över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistle-blowers.

V vill inte begränsa översynen

Vänsterpartiet ställer sig bakom utskottets förslag om ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av lagstiftningen. Men partiets utskottsledamot anger i en motivreservation att det inte finns några skäl att begränsa översynens genomförande till ett lämpligt sammanhang.

M, FP och KD tveksamma till att ge Regeringskansliet fler arbetsuppgifter
Riksdagen har beslutat att minska Regeringskansliets budget med 300 miljoner kronor för 2011. På grund av detta menar utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att Regeringskansliets resurser till utredningar och arbete med lagförslag är mer begränsade än vad som annars hade varit fallet. Trots partiernas tveksamhet till att genom tillkännagivanden ge regeringen ytterligare uppgifter ställer partierna sig bakom tillkännagivandet med vetskap om att resursläget kan påverka hur lång tid översynen tar.

För mer information:
Ring Thomas Larue, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 66 67.
Konstitutionsutskottets ledamöter