Wiking Mineral AB, WIKM

Övertygande utfall i Wiking Minerals erbjudande till Nomex aktieägare

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:53 CET

Erbjudandet från Wiking Mineral AB (publ), noterat på Aktietorget, till aktieägarna i Noble Metals Exploration (nomeX) AB (publ) om förvärv av bolaget genom en apportemission har accepterats av 98,51 procent. Utfallet möjliggör för Wiking Mineral att slutföra förvärvet.

Den 23 oktober 2006 meddelade Wiking Mineral att bolaget avsåg att förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration (nomeX) AB (publ) ("Nomex"). En extra bolagsstämma i Wiking Mineral den 6 december 2006 bemyndigade styrelsen att genomföra förvärvet av Nomex, villkorat av att Nomex före förvärvet genomförde en kapitalisering om 20 miljoner kronor i form av en nyemission. Nomex emission fulltecknades den 19 januari 2007. Styrelsen i Wiking Mineral beslutade följaktligen den 19 januari 2007 att genomföra den aviserade nyemissionen.

Under anmälningstiden som sträckte sig från 19 januari till 2 februari anmäldes 14 215 600 Nomex-aktier för utbyte till aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral. Därmed har 98,51procent av aktieägare i Nomex accepterat erbjudandet.

Wiking Mineral anmäler emissionerna av aktier och teckningsoptioner till Bolagsverket för registrering. Handeln med de nyemitterade värdepapperna kan troligen inledas på Aktietorget runt den 21 februari.

Resterande 1,49 procenten av aktierna i Nomex erbjuds anmäla sig för utbyte till aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral på samma villkor som övriga aktieägare. Om inte 100 procent av aktierna erhålls inom överskådlig tid kommer Wiking Mineral att tvångsinlösa utestående aktier i enlighet med aktiebolagslagen.

För ytterligare information:
Dick Levin, VD, Wiking Mineral AB, tel. 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Besök även www.wikingmineral.se

Wiking Mineral AB (publ) är ett svenskt mineralprospekteringsföretag noterat på Aktietorget. Bolagets verksamhet är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet, där Wiking Mineral innehar flera undersökningstillstånd väst och nordväst om Boliden. Projekten är inriktade på guld, zink och koppar med målsättning att finna nya lönsamma gruvfyndigheter. Wiking Mineral arbetar för att bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.

Pressmeddelande Stockholm, 12 januari 2007