Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Överutbildning hot mot arbetslivet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 10:14 CET

Cirka 25 procent i åldersgruppen mellan 20 och 24 år inleder en arbetslöshetsperiod eller påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program. Av dessa är det ca 20 000 individer som huvudsakligen försörjer sig på socialbidrag. Ett stort antal, ca 30 000 personer, har arbetslöshetsersättning eller aktivitetsersättning som sin huvudsakliga inkomst. Ungefär 50 000 eller ca 10 procent av antalet personer i åldrarna mellan 20 och 24 år är alltså beroende av offentlig försörjning under mycket långa perioder.

I en nyutkommen bok, Utbildningsvägen – vart leder den? konstaterar överutbildning och att allt för många är beroende av offentlig försörjning. Arton av de främsta forskarna inom utbildningsområdet i Sverige skriver om hur gymnasieskolan och yrkesutbildningen kan bli vad de var tänkta att vara – en brygga från skola till arbetsliv.


Bland annat konstaterar antologin att man på tre punkter kan urskilja allvarliga missförhållanden:

* De massiva utbildningssatsningarna, främst på eftergymnasial nivå, har lett till en allt starkare social uppdelning efter utbildningsnivå.
* Den gymnasiala yrkesutbildningens betydelse har tonats ned och rekryteringen till yrkesinriktade utbildningar har försvårats.
* Det finns en mismatch mellan inriktningen på utbildningar och arbetsmarknadens behov.

Några slutsatser är att det krävs mer direkt statlig reglering istället för decentraliserad målstyrning för att förmå företag och fackföreningar att ta ett större ansvar för yrkesutbildningen i enlighet med regeringens ambitioner att upprätta en ny lärlingsutbildning. Det krävs också en omedelbar reglering av de insatser som görs för ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning.

Författare till boken är: Kenneth Abrahamsson, Anna Angelin, Caroline Berggren, Gunnar Eliasson, Eva Franzén, Margreth Hill, Jan O. Jonsson, Anders Kassman, Åsa Murray, Kristina Mårtensson, Anders Nilsson, Jonas Olofsson (red.), Lars Pettersson, Maria Stanfors, Michael Tåhlin, Irene Wennemo, Fredrik Wikström och John Östh.

För recensionsexemplar, kontakta: Rebecca Krus, informatör SNS, tfn nr 08-507 025 55, mobil nr 0708-97 66 17 eller e-post rebecca.krus@sns.se.