Näringsdepartementet

Övervakningen av konkurrensen reformeras

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 14:55 CEST

Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna överlämnade igår sitt delbetänkande Reformerad konkurrensövervakning – Konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsförordning (SOU 2003:73) till näringsminister Leif Pagrotsky. Utredningen har haft regeringens uppdrag att se över vilka konsekvenser den nya tillämpningsförordningen får för företag, myndigheter och domstolari Sverige, och att med anledning av det ge förslag till förändringar av de svenska reglerna.

Inom EU kan företagen idag få besked av EU-kommissionen om att deras avtal och förfaranden inte strider mot konkurrensreglerna (icke-ingripandebesked). Kommissionen kan också medge undantag från förbudsreglerna, om ett avtal uppfyller vissa angivna villkor. Den förhandskontrollen avskaffas nu. Företagen ska i stället själva bedöma om deras avtal och förfaranden är förenliga med konkurrensreglerna. Eventuella tvister får avgöras i domstol. Kommissionen ska i fortsättningen koncentrera sig på att ingripa i efterhand mot överträdelser av konkurrensreglerna. I stor utsträckning decentraliseras sådana uppgifter till de nationella konkurrensmyndigheterna.

Den svenska konkurrenslagen är utformad med EU:s konkurrensrätt som förebild. Här följer en kort beskrivning av utredningens viktigaste förslag till förändringar av reglerna.

Konkurrensverkets förhandskontroll avskaffas
Utredningen föreslår att förhandskontrollen avskaffas även på nationell nivå. Konkurrensverket ska inte längre lägga ned resurser på att pröva anmälningar av avtal. Istället får företagen själva bedöma om deras avtal och förfaranden är förenliga med konkurrensreglerna.

Myndigheternas samarbete med domstolarna ska öka
Enligt EU-reformen ska Kommissionen och Konkurrensverket samarbeta mer med domstolarna. Domstolar får begära upplysningar och yttranden från Kommissionen. Myndigheterna får också rätt att yttra sig i tvister i domstol. Detta kommer att gälla även i Sverige. Utredningen föreslår några regler för hur sådana yttranden ska behandlas i en rättegång.

De svenska gruppundantagen avskaffas
Enligt EU-rätten kan Kommissionen utfärda regler om att kategorier av avtal, som normalt uppfyller kraven för undantag från förbuden, ska anses vara förenliga med konkurrensreglerna i EG-fördraget. Företagen behöver då inte utverka individuella undantag. Dessa s.k. gruppundantag ska behållas i det nya EU-systemet. Utredningen föreslår däremot att den svenska ordningen med gruppundantag avskaffas, eftersom det räcker med Kommissionens gruppundantag.

Konkurrensverket ska inte få bryta upp företag
Enligt EU-reformen får Kommissionen ålägga företag att vidta ”strukturella åtgärder” för att upphöra med en överträdelse. Det verkar som om avsikten är att Kommissionen ska kunna bryta upp ett företagi skilda delar. Utredningen föreslår ingen motsvarande regel för Konkurrensverkets del, eftersom det inte är en bra åtgärd för att komma till rätta med konkurrensbegränsningar.

Myndigheterna ska samarbeta i ett nätverk
Genom EU-reformen införs ett nätverk av de nationella konkurrensmyndigheterna och Kommissionen, som ska kunna genomföra inspektioner åt varandra. Utredningen föreslår därför regler för hur Konkurrensverket ska få genomföra undersökningar på begäran av konkurrensmyndigheten i en annan medlemsstat i EU.

De nya EU-reglerna ska tillämpas från och med den 1 maj 2004. Utredningen föreslår att de svenska lagändringarna ska träda i kraft samma dag.

Delbetänkandet finns tillgängligt på www.naring.regeringen.se/propositioner_mm/sou/2003/index.htm

Kontaktpersoner:
Severin Blomstrand, Utredare
08-617 64 57, 08-669 24 62
Per Karlsson, Utredningssekreterare
08-405 15 63

www.naring.regeringen.se