Eskilstuna kommun

Offentlig konst till Skiftinge och Vilsta

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 08:03 CET

Eskilstuna kommun strävar efter att alla invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar.

Eftersom ett av kommunens mål med offentlig konst är att den ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum kartlägger Eskilstuna konstmuseum kontinuerligt byggprojekt och andra aktiviteter i kommunen.

Under 2014 gjorde även en geografisk kartläggning av offentlig konst i kommunen. Den visar tydligt vilka delar som helt saknar offentlig konst. Ett av dessa områden är Vilsta. I både Vilsta och Skiftinge pågår dessutom större utvecklingsarbeten. I Vilsta planeras ny lekpark, parkourpark, hundrastplats, hinderbana, utegym, skyltning och ny belysning. I Skiftinge planeras det för en all-aktivitetspark och ombyggnation av den kommunala grundskolan Skiftingehus.

Konstuppdrag i Vilstas skidbacksområde
Under 2016 ska kultur- och fritidsförvaltningen ge en konstnär i uppdrag att arbeta med konstnärlig gestaltning på skidbacksområdet. Uppdraget gäller att konstnärligt gestalta liftstolparna och fasaden på klubbstugan.

Platsen har valts för den centrala och synliga placeringen. Skidbacken används året runt och syns på håll, och lockar samtidigt besökaren upp i backen.

Den konstnärliga gestaltningen ska ha sin utgångspunkt i platsen och dess syfte, aktiviteter som utövas där och människor som vistas där. I uppdraget ingår också att förhålla sig till både miljön och existerande arkitektur i området. Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till att förstärka upplevelsen av platsen.

Val av konstnär
Utifrån kriterierna i uppdraget har tre konstnärer valts som får skissuppdrag. De färdiga skissförslagen utvärderas och det förslag som bäst överensstämmer med uppdraget antas. Därefter kan genomförandet påbörjas.

Tidsplan (kan komma att justeras):

 • Höst 2015 – förberedelser och val av konstnärer.
 • Vår 2016 – skissuppdrag
 • Vår – höst 2016 – godkännande av skiss, beställning av konstverk, genomförande och Invigning.
 • Fastställd budget (kan komma att justeras):
 • Genomfört skissuppdrag: 25 000 SEK exkl. moms (per konstnär).
 • Det konstnärliga uppdraget: 345 000 SEK exkl. moms för gestaltning på klubbstugans fasad samt liftstolparna. Inom kostnadsramen för det konstnärliga uppdraget ingår utförande inklusive material, idé, utformning och konstnärligt arvode.
 • Konstuppdrag i Skiftinge
  Eskilstuna kommun har bjudit in konstnären Ulrika Jansson att utforma ett förslag på offentligt konstverk i stadsdelen Skiftinge. Uppdraget påbörjas i december 2015 med målet att konstverket ska stå färdigt hösten 2016.

  Under uppdragets gång kommer konstnären att erbjuda Skiftingebor att delta i projektet. Syftet är att skapa engagemang och delaktighet och göra medborgare delaktiga i utvecklingen av sitt närområde.

  Det färdiga konstverket ska utgå ifrån platsen och människorna som bor där och förhoppningen är att projektet ska bidra till en positiv utveckling av stadsdelens offentliga rum.

  Tidplan:

 • Höst 2015 – förberedelser och anbudsförfrågan
 • Vår 2016 – genomförande av workshops och presentation av skissförslag
 • Sommar – höst 2016 – färdigställande av konstverk och invigning
 • Fastställd budget:
 • Skissuppdrag samt genomförande av workshops: 80 000 SEK exkl. moms.
 • Konstverkets totala budget inklusive konstnärligt arvode 310 000 SEK exkl. moms.
 • Fundament eller annan installationsåtgärd, belysning samt övriga kostnader bekostas av Eskilstuna kommun (stadsbyggnadsförvaltningen).
 • Eskilstuna kommuns riktlinjer för offentlig konst

  Mer information
  Josefine Bolander, konsthandläggare, Eskilstuna konstmuseum, e-post Josefine.bolander@eskilstuna.se, tfn 070-167 28 53 

  Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.