Riksdagen

Offentliga ombud bevakar enskildas intressen vid hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:30 CET

Det ska utses offentliga ombud som bevakar enskildas integritetsintressen när hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning används. De offentliga ombuden ska utses av regeringen för en treårsperiod och får också möjlighet att överklaga beslut om hur de hemliga tvångsmedlen ska användas. Detta föreslår justitieutskottet i sitt betänkande som i stort sett alla partier ställer sig bakom.

Utskottet säger också ja till att hemliga tvångsmedel ska få användas i något större utsträckning än tidigare. Det innebär t. ex. att hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få användas för brott där straffvärdet kan antas överstiga två års fängelse (s.k. straffvärdeventil). Hemlig teleövervakning ska också få användas vid barnpornografibrott och vid dataintrång. Enligt förslaget ska också hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning få ske av teleadresser som det finns starka skäl att anta att den misstänkte kan komma att kontakta. I vissa fall ska även hemlig kameraövervakning få användas för att övervaka en brottsplats eller omgivningarna nära brottsplatsen i syfte att fastställa en misstänkt gärningsman.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen avslår motionsförslag om att tillåta buggning och reglering av överskottsinformation med hänvisning till pågående beredningsarbete i Regeringskansliet.

Reservationer om bl.a. buggning och offentliga ombud
Moderaterna anser att innan regeringen lägger ett förslag om att utvidga användningen av hemliga tvångsmedel krävs det att konsekvenserna av ingreppet i integritetsskyddet utreds i ett sammanhållet och mer genomlyst perspektiv. Folkpartiet uppmanar i sin reservation regeringen att snarast lämna förslag som tillåter buggning och Centerpartiet vill snarast att regeringen lämnar förslag som reglerar användningen av överskottsinformation.

Miljöpartiet anser att det är en nackdel att det är regeringen som ska utse de offentliga ombuden, eftersom det finns risk för att deras oberoende kan ifrågasättas. Miljöpartiet och Kristdemokraterna anser inte heller att reglerna för hur hemliga tvångsmedel ska användas är tillräckligt tydliga. De är kritiska mot den s.k. straffvärdeventilen och menar att det kan bli svårt för domstolen att bedöma brottets straffvärde i ett så tidigt skede av en förundersökning.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2004.

Planerad dag för debatt och beslut: 29 oktober
Förarbeten: prop. 2002/03:74, bet. JuU2
För ytterligare upplysningar, kontakta Mats Torgils, föredragande i justitieutskottet, tfn 08-786 65 22.

Maud Gehrman
informationssekreterare, tfn 08-786 40 52/ 020-349 000