Statistiska centralbyrån, SCB

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2009: Offentliga sektorns finansiella sparande var negativt 2009

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:47 CEST

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till -28,6 miljarder kronor 2009 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2008 har det finansiella sparandet minskat kraftigt. Minskningen uppgår till 99 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i relation till BNP har minskat från plus 2,2 procent 2008 till minus 0,9 procent 2009.

Även BNP har minskat. Mellan 2008 och 2009 uppgår minskningen till 106 miljarder kronor, i löpande priser, vilket motsvarar 3,3 procent.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definierad enligt samma kriterier har ökat med 69 miljarder under 2009 och uppgick som andel av BNP till 41,7 procent.

Trots finanskris och lågkonjunktur klarar Sverige EU:s konvergenskriterier med god marginal. Där anges att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP. Det framgår av beräkningar som SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.  Tabellerna ”EDP-tabeller 2006-2009” finns på www.scb.se/nr0108.

Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras på SCB:s webbplats den 22 oktober då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder.

Jämförelse med ordinarie nationalräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie nationalräkenskaperna. När finansiellt sparande beräknas skall så kallade swappar (räntor på skuldbytesavtal) och framtida räntebindningsavtal (FRA) vara inkluderade i räntorna, vilket de inte är i de ordinarie beräkningarna. Bruttoskulden beräknas till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till.

Utöver ovanstående finns i dagsläget vissa mindre skillnader jämfört med de ordinarie finansräkenskaperna.

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301125.aspx

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-31 kl. 09.30.

 

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

 

Förfrågningar

Johan Norberg
Tfn 019-17 67 65
E-post nrinfo@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.