Statistiska centralbyrån, SCB

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier: Rekordhögt finansiellt sparande i offentliga sektorn 2007

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:49 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247938.asp

Den offentliga sektorns finansiella sparande förbättrades med 42 miljarder kronor 2007 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Sparandet har nu beräknats till rekordhöga 109 miljarder. Samtidigt har BNP ökat med 171 miljarder, i löpande priser, vilket motsvarar 5,9 procent. Det finansiella sparandet i relation till BNP har därmed ökat från 2,3 procent 2006 till 3,6 procent 2007.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definierad enligt samma kriterier har sjunkit med nästan 90 miljarder under 2007 och uppgick som andel av BNP till 40,4 procent. Därmed klarar Sverige med god marginal EU:s konvergenskriterier som kräver att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och bruttoskulden inte högre än 60 procent av BNP.

Detta framgår av beräkningar som SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. En motsvarande leverans avseende samma period lämnades till Eurostat den 31 mars. Förändringarna jämfört med den rapporten är små. Tabellerna EDP tabeller 2004-2007 finns på www.scb.se/nr0108

Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras på SCB:s webbplats den 22 oktober då Eurostat offentliggör materialet.

Jämförelse med ordinarie nationalräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie nationalräkenskaperna. När finansiellt sparande beräknas skall så kallade swappar (räntor på skuldbytesavtal) och framtida räntebindningsavtal (FRA) vara inkluderade i räntorna, vilket de inte är i de ordinarie beräkningarna. Bruttoskulden beräknas till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till.

I de nu presenterade beräkningarna har vissa avvikelser gjorts jämfört med de ordinarie finansräkenskaperna. Nya beräkningar har gjorts för socialförsäkringssektorn och periodiseringsposter har införts. Dessa revideringar har ännu inte kunnat införas i de ordinarie finansräkenskaperna.

Tabell: Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterierMer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller m.m. finns på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0108

Nästa publiceringstillfälle

2009-03-31 kl. 9.30Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Per Ericson
Tfn 08-506 945 37
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.