Jojka

Offentliggörande av emissionmemorandum

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 10:06 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 1 juni 2015

Jojka Communications AB: Offentliggörande av Emissionsmemorandum

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare instruktioner kring teckning och betalning återfinns i Emissionsmemorandumet i avsnitt ”Villkor och anvisningar”.

Emissionsvolymen uppgår till ca 4 miljoner kronor och skall användas till att förstärka försäljningsorganisationen inom de nya marknadssegment som definierats samt öppna upp möjligheten för mindre företagsförvärv. Emissionen, som beslutades av Årsstämman den 21 maj 2015, sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Jojka Communications AB. Emissionskursen är 1,25 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. Aktieägare som tillsammans representerar 50,02 procent avser att teckna sin andel i erbjudandet motsvarande cirka 2 miljoner kronor.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen var den 29 maj 2015. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning sker under perioden 3 – 17 juni 2015.

För ytterligare information kontakta;

Rutger Lindquist,

VD, Jojka Communications AB

Rutger.lindquist@jojka.com

Eller besök vår hemsida: www.jojka.nu

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.