Lightlab AB

OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONSPROSPEKT

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 14:13 CET

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) (nedan "LightLab" eller "Bolaget") beslöt den 26 januari att genomföra en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med emissionen har LightLab AB (publ) idag offentliggjort det emissionsprospekt som upprättats samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial och förtryckta anmälningssedlar. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas informationsmaterial. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissioner / LightLab, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Informationen är sådan som LightLab skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2011 kl 13:30.

2011-02-02

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mobil: 0702-51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mobil: 0730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2011-02-02.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.