ChronTech Pharma AB

Offentliggörande av emissionsprospekt samt ny information

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:54 CET

Styrelsen för Tripep AB (publ) ("Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende
Bolagets nyemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Besluten fattades vid styrelsemöte den
31 oktober 2006 med stöd av bemyndiganden från extra bolagsstämmor.

Offentliggörande av prospekt
Tripep offentliggör i dag prospekt med anledning av nyemissionen med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet finns tillgängligt på
www.tripep.se samt www.remium.com. Teckning av Units skall ske under perioden 27
november - 11 december 2006. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden
27 november - 6 december 2006 på First North.

Prospektet inklusive anmälningssedel distribueras till direktregistrerade
aktieägare och beräknas vara dem tillhanda från och med måndag den 27 november.
Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Tripep registrerat hos bank eller
annan förvaltare erhåller inget prospekt eller anmälningssedel. Teckning och
betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare. Prospektet finns också tillgängligt på Tripeps huvudkontor,
Hälsovägen 7 i Huddinge.

Korrigering av delårsrapport juli till september 2006
I delårsrapporten juli-september 2006 angavs antal godkända patent till 80 och
antal inlämnade patentansökningar till 45. Korrekt information per den 30
september 2006 är 45 godkända patent och 80 inlämnade patentansökningar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf L. Nordström, styrelseordförande, Tripep AB
Tel: +44 20 7495 1480, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar
läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier.
Bolaget fokuserar på följande områden:
- klinisk utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C
- klinisk utveckling av sårläkningsprojekt baserat på HGF
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska

vacciner
- teknologiplattformen RAS®

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se