Dagon AB

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Dagon

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 12:10 CEST

Under oktober månad genomfördes en nyemission i Dagon AB. Det totala antalet aktier och röster i Dagon uppgår per den 29 oktober 2010 till 23 601 003. Av dessa aktier innehar Dagon 24 050 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 118 005 015 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier och röster i Dagon till 23 366 003, varav 22 050 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick till 116 830 015 kronor.

Ökningen av antalet aktier med 235 000 stycken under oktober månad beror på att 235 000 aktier har emitterats, med stöd av årsstämmans bemyndigande, till Ekenman Fastighets AB som dellikvid vid ett fastighetsförvärv i Vinsta, Stockholm.

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober i 2010 kl. 12.00.

För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040–607 48 39


Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på drygt 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.