Hebi Health Care AB

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:44 CEST


Styrelsen för Hebi Health Care AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende bolagets nyemission av konvertibla skuldebrev till allmänheten och aktie- och konvertibelägare.Beslut om emissionen fattades av styrelsen den 27 februari 2006 och godkändes av extra bolagsstämma den 20 mars 2006.

Teckningstid är 6 april -28 april 2006.
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och hålls tillgängligt hos bolaget på adress Sätraängsvägen 8, 113 89 Danderyd samt på bolagets hemsida www.hebi.se. Prospektet kan även beställas från bolaget på telefon 08-505 245 00 eller med e-post på info@hebi.se. Prospektet tillhandahålls även via Aktieinvest FK AB på www.aktieinvest.se och kan beställas på telefon 08-506 517 74, fax 08-505 517 01 eller e-post backoffice@aktieinvest.se.

Villkoren i sammandrag:
Villkoren för teckning
Rätt att teckna: Bolagets aktie- och konvertibelägare samt allmänheten.
Nominellt belopp per konvertibel: 2 500 kronor
Emissionskurs: 2 500 kronor
Teckningstid: 6 april - 28 april 2006

Konvertibla förlagslånet:
Lånets maximibelopp uppgår till 50 miljoner kronor fördelat på högst 20 000 konvertibla skuldebrev á 2 500 kronor. Löptiden är 5 år med årlig ränta om 7 procent.

Kontoförande institut:
Aktieinvest FK AB

Handel med konvertibla skuldebreven
Det konvertibla skuldebreven avses att noteras på NGM Equity så snart det registrerats hos VPC. Handeln beräknas kunna startas i maj, ca två veckor efter registreringen hos VPC.

Villkor för konvertering till aktier:
Ett skuldebrev på 2 500 kronor berättigar till konvertering till 10 000 B-aktier i Hebi Health Care AB. Konvertering kan ske från den 30 april 2006 till och med den 9 april 2011. Anmälningsförfarande Anmälan med samtidig betalning sker genom inbetalning av 2 500 kronor eller multiplar av 2 500 kronor på Aktieinvest FK AB:s konto, bankgiro 5493-1415 eller plusgiro 447636-2. Anmälan finns från och med 6 april 2006 att laddas ner på www.hebi.se och www.aktieinvest.se samt går att beställa hos Aktieinvest FK AB eller Hebi Health Care AB. För komplett anmälningsförfarande, läs avsnittet "Villkor och anvisningar" i prospektet. Ytterligare information För ytterligare information om bakgrund och motiv till emissionen hänvisas till pressrelease 2006-02-27. Denna finns att hämta från både NGM News www.ngnews.se och www.hebi.se eller beställa från bolagets kontor på telefon 08- 505 245 00. Kontaktpersoner Lennart Ericsson, vice VD Hebi Health Care AB
Tfn: +46 (0)8 505 245 00


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär