Anoto Group AB

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Anotos företrädesemission

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 19:31 CEST

Lund, 13 maj 2016 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt avseende det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Anoto som tidigare godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 maj 2016.

Tillägget till prospektet har upprättas med anledning av att Anoto idag har offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari – mars 2016. Delårsrapporten ingår i tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med prospektet i alla avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Anotos hemsida (www.anoto.com) och på Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 17 maj 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till prospektet som tillsammans med tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Anotos webbplats, www.anoto.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ),

Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 19.00 den 13 maj 2016.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.