Accelerator Nordic AB

Offentliggörande av värderingsutlåtande om Nortals budpliktsbud

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 09:00 CET

PRESSMEDDELANDE
13 januari 2014

Värderingsutlåtande (”fairness opinion”) angående Nortal Investments budpliktsbud på Accelerators återstående aktier har inhämtats från Hjalmarsson & Partners i enlighet med budpliktsreglerna och beslut av Accelerators styrelse.

Värderingsutlåtandet finns i sin helhet bilagt detta pressmeddelande.

Nortal Investments budpliktsbud kungjordes den 19 december 2013 och erbjudandehandlingen för budet offentliggjordes den 20 december 2013. Acceptfristen för Nortals budpliktsbud löper till och med den 31 januari 2014, kl. 15.00. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 3 februari 2014.

I anledning av Nortal Investments budpliktsbud konstaterade Accelerators styrelse den 20 december 2013 att den inte var beslutför för att tillkännage en uppfattning om budet. Styrelsen gav samtidigt Accelerators VD i uppdrag att inhämta ett värderingsutlåtande och offentliggöra det snarast möjligt och senast två veckor före acceptfristens utgång. (Se härom tidigare pressmeddelande med samma datum.)

För ytterligare information, kontakta Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51

Accelerator Nordic AB är inriktat på ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt nyligen SyntheticMR AB. Accelerators dotterbolag AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .

-----------

Styrelsen för Accelerator Nordic AB

Grev Turegatan 11C

114 46 Stockholm

Stockholm, den 13 januari 2014

Till styrelsen för Accelerator Nordic AB

Nortal Investments AB (”Nortal”) har, i enlighet med reglerna om budplikt, offentliggjort ett erbjudande till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) att förvärva samtliga utestående aktier i Accelerator (”Erbjudandet”). Nortal erbjuder 1,90 kronor kontant för varje aktie i Accelerator, i enlighet med den erbjudandehandling till aktieägarna som offentliggjordes den 20 december 2013.

Styrelsen för Accelerator har givit i uppdrag åt Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB (”Hjalmarsson & Partners”) att avge ett utlåtande om Erbjudandet, så som det beskrivits i erbjudandehandlingen daterad den 20 december 2013, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Hjalmarsson & Partners har, för att kunna komma fram till sitt utlåtande, bl.a. genomfört och beaktat följande:

1. Granskat offentlig affärsrelaterad information avseende Accelerator inkl. årsredovisning för räkenskapsåret 2012, prospekt upprättat i samband med nyemission 2013, kvartalsrapporter för räkenskapsåret 2013 samt pressmeddelanden avgivna av Accelerator.

2. Granskat viss, icke offentlig, finansiell information avseende Accelerators verksamhet som t.ex. preliminära räkenskaper avseende 2013, överlåtelseavtal och reversavtal kopplade till överlåtelse av Archaea Pharma AB, finansiell information avseende dotterbolaget AddBIO AB samt viss framtidsinriktad finansiell information.

3. Genomfört intervjuer och diskussioner med företrädare för Accelerator.

4. Sammanställt och granskat marknadspriset för de noterade aktierna i Accelerator samt översiktligt analyserat de transaktioner som ägt rum under hösten 2013 avseende större aktieposter i Accelerator.

5. Granskat sådana andra omständigheter och analyser vilka av Hjalmarsson & Partners bedömts som relevanta och lämpliga som underlag för detta utlåtande.

Hjalmarsson & Partners har antagit och förlitat sig på riktigheten i den information vilken gjorts tillgänglig i syfte att kunna avge detta utlåtande. Någon oberoende granskning av sådan information har ej skett. Detta utlåtande baseras på vid tidpunkten för utlåtandet känd information samt rådande ekonomiska, marknadsmässiga och finansiella förhållanden. Skulle något av materiell vikt inträffa efter tidpunkten för detta utlåtande kan Hjalmarsson & Partners utlåtande komma att omprövas.

Hjalmarsson & Partners är en oberoende aktör inom det verksamhetsområde som kallas ”Corporate Finance” och som i huvudsak omfattar finansiell rådgivning avseende företagsförvärv och företagsförsäljningar, kapitalanskaffningar samt utredningsuppdrag av finansiell karaktär.

Detta utlåtande är endast avsett för styrelsen i Accelerator vid dess utvärdering av Erbjudandet och är inte en rekommendation till aktieägarna i Accelerator huruvida de skall acceptera Erbjudandet. Hjalmarsson & Partners utlåtande inbegriper inte något uttalande eller syn på de eventuella effekter på Accelerators aktiekurs som kan följa offentliggörandet av Erbjudandet.

Hjalmarsson & Partners ersättning för arbetet med detta utlåtande är fast och påverkas inte av huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. Hjalmarsson & Partners har härutöver ingen affärsmässig relation av någon karaktär med vare sig Accelerator eller Nortal eller med någon till Accelerator eller Nortal närstående person.

På basis av, och villkorat av ovanstående, bedömer Hjalmarsson & Partners vid dagen för detta utlåtande att den ersättning som Nortal erbjuder för aktierna i Accelerator ej är oskälig ur ett finansiellt perspektiv.

Hjalmarsson & Partners bedömer att Erbjudandet, trots en negativ budpremie, reflekterar en för aktieägarna i Accelerator, acceptabel värdering av Accelerator. Vid denna bedömning har bl.a. följande omständigheter beaktats:

  • Accelerator är väsentligen beroende av ett fåtal innehav, vart och ett med en mycket stor inneboende risk.
  • Transaktioner motsvarande ca. 20% av det totala antalet aktier i Accelerator har nyligen ägt rum till kursen 1,90 kronor.
  • Likviditeten i Accelerators aktie är förhållandevis dålig, varför rådande prissättning av Accelerators aktie sannolikt ej kan anses vara effektiv.

Med vänlig hälsning

Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB