Sveriges Kommuner och Landsting

Offentlighetsprincip försvårar anonym jobbansökan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:41 CEST

Offentlighetsprincipen gör det omöjligt för kommuner och landsting att garantera anonyma jobbansökningar. Det konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i sitt yttrande till anonymitetsutredningen.

Anonymitetsutredningen har utrett förutsättningarna för att införa avidentifierade jobbansökningar. Syftet är att undvika diskriminering genom att ta bort namnet i ansökningshandlingarna. På så sätt förhindras arbetsgivaren att välja bort en person på grund av etniskt ursprung. Utredningen har bland annat undersökt om det behövs en författningsändring för att använda den här metoden.

Nyligen lade man fram betänkandet "Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald", som Sveriges Kommuner och Landsting nu yttrat sig över.

I likhet med utredningen konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting att det inte behövs någon lagsändring för att arbetsgivare ska kunna avidentifiera jobbansökningar. Däremot, understryker man, krockar det med offentlighetsprincipen, vilket de kommuner och landsting som hittills har prövat avidentifierade ansökningshandlingar också har tagit hänsyn till.

Rekryteringsprocessen är en viktig del i arbetet med att undvika diskriminering i arbetslivet, betonar man och framhåller att utredningens redogörelse för hur den faktiska processen går till är central kunskap i det fortsatta arbetet. Men:

"Ansökningshandlingar är allmänna offentliga handlingar och ska därför lämnas ut om någon begär det", skriver man. "Den som önskar kan ta del av alla ansökningshandlingar så snart de kommit in till myndigheten. Det är inte heller möjligt att hindra myndighetens egen personal från att utnyttja sin grundlagsfästa rätt att ta del av allmänna handlingar. "

Detta gör att det i kommuner och landsting är omöjligt att garantera anonymitet i ansökningsförfarandet, slår Sveriges Kommuner och Landsting fast i sitt yttrande.

Kontaktperson: Sophie Thörne, avd. för arbetsgivarpolitik, tel 08-452 76 31