Statistiska centralbyrån, SCB

Offentligt ägda företag 2008: Offentligägda företag betydande del av näringslivet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:50 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____282681.aspx

De offentligt ägda företagen svarar för drygt 7 procent av sysselsättningen i näringslivet. Offentligt ägda företag ägs av stat, landsting och kommun. Till näringslivet räknas alltså inte bara privata företag.

De offentliga företagen skiljer sig åt när det gäller avkastningen på det egna kapitalet. De statliga har den högsta avkastningen med 19,6 procent, vilket till och med är högre än näringslivet totalt, där avkastningen är 13,5 procent. De kommun- och landstingsägda företagen har en lägre avkastning på 9,5 procent respektive 5,7 procent.

Stabil avkastning i kommunägda företag

De kommunägda företagen visar en stabil och ökande avkastning på det egna kapitalet över åren. För år 2008 var avkastningen på eget kapital 9,5 procent, vilket är en procentenhet högre än föregående år. Soliditeten var 20,4 procent, vilket också är högre än föregående år.

Nyckeltal för kommunägda företag 2003-2008

De landstingsägda företagen förbättrar resultaten

För år 2008 redovisar de landstingsägda företagen en avkastning på eget kapital på 5,7 procent. Detta är en klar förbättring jämfört med året innan, då avkastningen var 2,6 procent. Soliditeten har också förbättrats och var 27,5 procent år 2008.

Tabell: Nyckeltal för landstingsägda företag 2003-2008

Statliga företag visar förbättrat resultat

Avkastningen på eget kapital för de statligt ägda företagen var 19,6 procent år 2008. Året innan var avkastningen 14,3 procent. Avkastningen har alltså ökat kraftigt. Soliditeten var 18,9 procent, vilket är något lägre än för föregående år.

Tabell: Nyckeltal för statligt ägda företag 2006-2008

De statligt ägda företagen redovisas också av regeringen i "Verksamhets-berättelse för företag med statligt ägande". Beräkningar och avgränsningar görs där på ett annat sätt än i denna rapport, bland annat ingår dotterbolag i utlandet i regeringsskrivelsen. Enligt regeringsskrivelsen minskade avkastningen på eget kapital från 15,8 procent till 13,7 procent mellan åren 2007 och 2008. Samtidigt minskade soliditeten från 23,6 procent till 20,3 procent.

Vanskligt att jämföra företag

Det är vanskligt att jämföra offentligt ägda företag med varandra och med privata företag. Företagen har helt olika betingelser och syften. Visserligen står alla aktiebolag under aktiebolagslagen, såväl offentligt ägda som privat ägda. Men de offentligt ägda bolagen har politisk styrning, vilket ger särskilda förutsättningar.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 05

 

Förfrågningar

Annelie Hallberg
Tfn 019-17 65 11
E-post annelie.hallberg@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.