Statistiska centralbyrån, SCB

Oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 12:00 CEST

Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,3 procent från juni till juli. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,4 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juli 1,8 procent (oförändrat jämfört med i juni). I juli 2002 var inflationstakten 2,2 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 2,3 procent i juli.

Senaste månaden: priserna ned 0,3 procent
Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,3 procent från juni till juli.

Till den totala nedgången av konsumentprisindex bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (–6,0 %) med 0,4 procentenheter. Minskade räntekostnader (–3,0 %) samt lägre priser på el (–1,0 %) bidrog tillsammans nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter.

Den totala nedgången av konsumentprisindex motverkades av höjda priser på bensin (2,7 %) samt paketresor (2,7 %) som bidrog med vardera 0,1 procentenhet. Hyreshöjningar (0,3 %) samt diverse prishöjningar på livsmedel (0,5 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet.
Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,8 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,8 procent i juli (oförändrat jämfört med i juni).

Ökade boendekostnader (3,3 %) bidrog med 1,0 procentenheter till konsumentprisernas uppgång under tolvmånadersperioden. Där ingår höjda priser på el (24,2 %) som bidrog med 1,0 procentenheter. Höjda hyror (2,6 %) bidrog med ytterligare 0,4 procentenheter. Ökade kostnader för fastighetsskatt (6,6 %) samt försäkringsavgifter (11,9 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet. Höjda priser på eldningsolja (7,0 %) samt ökade kostnader för reparationer (2,5 %) och kommunala taxor (5,6 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (–10,7 %) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter.

Till den totala uppgången av konsumentprisindex bidrog ökade kostnader för transport (1,8 %) med 0,2 procentenheter. Uppgången förklarades av höjda priser på bilar (1,2 %), drivmedel (0,7 %), underhåll och reparationer av fordon (7,1 %), andra kostnader för fordon (2,8 %) samt transporttjänster (1,3 %) som tillsammans bidrog med 0,2 procentenheter.

Med vardera 0,1 procentenhet till den totala uppgången bidrog höjda priser på mjölk, ost och ägg (3,0 %), alkoholhaltiga drycker och tobak (1,6 %), inventarier och hushållsvaror (1,6 %), sjuk- och tandvård (8,7 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,3 %), tidningar, böcker och skrivmaterial (4,2 %), restauranger (2,7 %), personlig hygien (2,4 %) samt försäkringar (8,8 %).
Den totala uppgången under tolvmånadersperioden motverkades av sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (–8,7 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Sänkta priser på teletjänster och utrustning (–2,7 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationstakten till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Man
har framhållit att inflationsmålets uppfyllelse bör utvärderas ur ett årligt perspektiv och inte utifrån inflationstal för enskilda månader. Genomsnittet av de inflationstal (enligt KPI) som beräknats för månaderna augusti 2002–juli 2003 är 2,3 procent, alltså inom det angivna intervallet.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.
Riksbanken utformar för närvarande penningpolitiken med utgångspunkt i en bedömning av UND1X-inflationen.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i juli enligt UND1X 2,3 procent (i juni 2,1 procent) och enligt UNDINHX 3,6 procent
(i juni 3,5 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från juni till juli var enligt UND1X -0,2 procent och enligt UNDINHX 0,1. Från maj till juni var den enligt UND1X -0,1 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Från juni till juli 2002 var prisförändringen enligt UND1X -0,4 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige sjönk med 0,2 procent från juni till juli och steg med 2,4 procent från juli 2002 till juli 2003. Från juni till juli 2002 sjönk HIKP med 0,5 procent. HIKP för juli 2003 har beräknats till 111,9 (1996=100).

Uppgifter för EU finns för juni, och inflationstakten mätt med HIKP var då 1,8 procent för EU totalt, 2,0 procent för EMU och 2,0 procent för Sverige.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, sjönk med 0,4 procent från juni till juli. Sedan juli 2002 har nettopriserna stigit med 1,1 procent. NPI för juli 2003 har beräknats till 236,8 (1980=100).

För tabell, se bifogad fil