Statistiska centralbyrån, SCB

Oförändrad sysselsättningsutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:07 CEST

Antalet anställda på hela arbetsmarknaden uppgick under andra kvartalet 2003 till 3 945 500, vilket är en i stort sett oförändrad nivå jämfört med andra kvartalet 2002. Antalet anställda inom den privata sektorn minskade med 10 400 (0,4 procent) medan den offentliga sektorn ökade med 8 500 (0,6 procent).

Inom den offentliga sektorn minskade antalet anställda inom landstingssektorn med 600 (0,2 procent) medan den kommunala och den statliga sektorn ökade med 4 100 (0,5 procent) respektive 5 000 (2,2 procent). Antalet anställda kvinnor på hela arbetsmarknaden minskade med 0,1 procent medan antalet anställda män var oförändrat. Inom den privata sektorn visade bland annat byggindustrin och detaljhandeln en positiv utveckling, 2,1 respektive 3,8 procents ökning, jämfört med motsvarande kvartal 2002.

Antalet anställda inom storstadslänen minskade. Stockholms län minskade under andra kvartalet med 0,9 procent och minskningen har skett inom landstingssektorn och den privata sektorn. Liknande utveckling var det i Skåne län, där antalet anställda minskade med 0,4 procent. Västra Götalands län visade däremot en uppgång med 0,7 procent. Den största ökningen har skett inom landstingssektorn.

Lägre sjukfrånvaro bland de anställda

Sjukfrånvaron bland de anställda minskade under andra kvartalet 2003 med 0,2 procentenheter, jämfört med andra kvartalet 2002, till 4,2 procent. I den privata sektorn var minskningen störst, 0,3 procentenheter, där uppgick sjukfrånvaron till 3,7 procent. Minskningen i den kommunala och den statliga sektorn var 0,2 procentenheter till 5,9 respektive 3,1 procent. Sjukfrånvaron i landstingssektorn ökade med 0,1 procentenhet till 5,0 procent. Ökningen är dock inte signifikant.

Medan sjukfrånvaron minskade under andra kvartalet 2003 ökade annan frånvaro i form av semester och den övriga frånvaron med 0,6 respektive 0,5 procentenheter. En möjlig förklaring till denna uppgång kan vara den konflikt på arbetsmarknaden som rådde under delar av andra kvartalet. Denna frånvaro kan ha inverkat dämpande på sjukfrånvaron, liksom den svagare konjunkturen.

Minskad rörlighet i privat sektor

Rörligheten på arbetsmarknaden har också dämpats liksom antalet anställda. Personalomsättningen avseende de tillsvidareanställda uppgick under andra kvartalet 2003 till 6,0 procent i den privata sektorn, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Andelen tillsvidare nyanställda uppgick under andra kvartalet 2003 till 3,2 procent och andelen avgångna av de tillsvidareanställda var 2,8 procent.

Begrepp

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta.

Sjukfrånvarobegreppet inkluderar heltidssjukfrånvarande bland de anställda, både under sjuklöneperioden och sjukpenningperioden.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats www.scb.se

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.