Statistiska centralbyrån, SCB

Oförändrade priser men lägre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 10:16 CEST

Konsumentprisindex (KPI) för augusti 2003:
Oförändrade priser men lägre inflationstakt

Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från juli till augusti. Under samma period förra året steg konsumentpriserna med 0,1 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i augusti 1,7 procent, vilket innebär en minskning jämfört med juli då den var 1,8 procent. I augusti 2002 var inflationstakten 2,0 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 2,2 procent i augusti.

Senaste månaden: priserna oförändrade
Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från juli till augusti.

Prissänkningar på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorer (–0,6 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (–0,3 %), tidningar, böcker och skrivmaterial (–0,4 %) samt paketresor (–6,8 %) bidrog tillsammans nedåt med 0,2 procentenheter.

Effekten motverkades i sin helhet av höjda priser på bensin (1,5 %) samt restauranger och logi (1,2 %) som bidrog uppåt med 0,1 procentenheter vardera.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,7 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,7 procent i augusti, vilket innebär en minskning jämfört med juli då den var 1,8 procent.

Till den totala uppgången av konsumentprisindex bidrog ökade kostnader för boende (3,3 %) med 1,0 procentenheter. Höjda priser på el och bränsle (20,9 %) bidrog med 1,0 procentenheter. Höjda hyror (2,6 %) bidrog med ytterligare 0,4 procentenheter. Ökade kostnader för reparationer (2,2 %), fastighetsskatt (6,6 %) samt höjda försäkringsavgifter (13,0 %) bidrog tillsammans med 0,2 procentenheter. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (–10,3 %) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter.

Ökade kostnader för transport (2,2 %) bidrog med 0,3 procentenheter. Uppgången förklarades i sin helhet av höjda priser på inköp av fordon (1,3 %), bensin (2,1 %) samt ökade kostnader för underhåll och reparationer av fordon (6,5 %) som bidrog med vardera 0,1 procentenheter.

Med 0,2 procentenheter till den totala uppgången bidrog höjda priser på restauranger och logi (2,9 %). Höjda priser på mjölk, ost och ägg (2,9 %), alkoholhaltiga drycker och tobak (1,6 %), inventarier och hushållsvaror (1,1 %), sjuk och tandvård (8,3 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,5 %), tidningar, böcker och skrivmaterial (4,5 %) samt ökade kostnader för försäkringar (8,9 %) bidrog med 0,1 procentenheter vardera.

Den totala uppgången under tolvmånadersperioden motverkades av sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (–9,4 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Sänkta priser på kläder (–2,8 %) samt teletjänster och utrustning (–2,5 %) bidrog med 0,1 procentenheter vardera. Prissänkningar på frukt (–1,7 %), läkemedel (–2,1 %) samt övriga fritidsvaror (–0,7 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenheter.

KPI för augusti 2003 är 276,7 (1980=100).

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i augusti enligt UND1X 2,2 procent (i juli 2,3 procent) och enligt UNDINHX 3,6 procent (i juli 3,6 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från juli till augusti var enligt UND1X oförändrad och enligt UNDINHX 0,2. Från juni till juli var den enligt UND1X –0,2 procent och enligt UNDINHX 0,1. Från juli till augusti 2002 var prisförändringen enligt UND1X 0,1 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige sjönk med 0,1 procent från juli till augusti och steg med 2,2 procent från augusti 2002 till augusti 2003. Från juli till augusti 2002 steg HIKP med 0,1 procent. HIKP för augusti 2003 har beräknats till 111,8 (1996=100).

Uppgifter för EU finns för juli, och inflationstakten mätt med HIKP var då 1,8 procent för EU totalt, 1,9 procent för EMU och 2,4 procent för Sverige.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, sjönk med 0,1 procent från juli till augusti. Sedan augusti 2002 har nettopriserna stigit med 1,0 procent. NPI för augusti 2003 har beräknats till 236,6 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Konsumentprisindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för september publiceras tisdagen den 14 oktober kl. 10.00.