OKG

OKG utreder förekomst av oönskad väteisotop i rörledning för avsaltat vatten

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:17 CET

Små förekomster av väteisotopen tritium har uppmätts i en tappkran för avsaltat vatten i en av OKGs underhållsverkstäder. Genomförda utredningar visar att detta med stor sannolikhet har orsakats av en otät backventil i ett spärrvattensystem. Systemet har blockerats för provtagningar, som ska kunna bekräfta antagandet.

- De uppmätta halterna av tritium var varken alarmerande eller skadliga, berättar OKGs strålskyddsföreståndare Christer Solstrand.

- Frågan om hur tritiumet hamnat i den aktuella rörledningen fick sitt troliga svar när vi kontrollerade eventuella kopplingar till spärrvattensystemet vid O2, berättar Christer Solstrand. Systemet har blockerats och undersökningar pågår för att verifiera antagandet att det är en något otät backventil som är orsaken. Provtagningar varannan timme beräknas kunna ge definitivt besked inom det närmaste dygnet.

De förhöjda tritiumvärdena i det avsaltade vattnet uppmättes initialt i samband med provtagningar av SKB. Det aktuella vattnet hade hämtats vid OKG för att användas för mekaniken inuti en hydraulisk pump. Vattnet har hanterats i ett slutet system och inget av detta har således varit i direkt kontakt med omgivande berg. Så snart de avvikande värdena bekräftats kontaktades OKG av SKB, som samtidigt även informerade myndigheterna SSI och SKI.

Händelsens radiologiska konsekvenser är mycket små. Samtliga värden som uppmätts ligger under gällande värden för friklassning från SSI, som är 500 bequerel per liter.

- Händelsen i sig innebär således inget strålskyddsproblem, säger Christer Solstrand. Däremot är det givetvis inte tillfredsställande att radioaktiva ämnen konstateras på ställen där de inte förväntas, oavsett hur stor eller liten förekomsten är. Vi har genast beslutat att i fortsättningen ta regelbundna prov på det avsaltade vattnet för kontroll av dess kvalitet.

Berörda myndigheter har löpande hållits uppdaterade kring OKGs utredningsarbete.

Ytterligare information lämnas av:
Christer Solstrand
Strålskyddsföreståndare
Tel: 0491 – 78 64 06

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 900 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2006 levererades 15,7 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.