Riksrevisionen

Oklart om statens garantier i finanskrisen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:04 CET

Statens garantier till banker och exportföretag till följd av finanskrisen är mycket omfattande. Riksrevisionens granskning visar att garantivillkoren bidrar till att hålla nere statens kostnader. Det saknas dock en samlad bild av risken för framtida kostnader.

Riksrevisionen har granskat underlagen för besluten om ökade ekonomiska ramar för statens garantier till bankernas och exportindustrins finansiering. De garantier som hittills utfärdats uppgår till 1 400 miljarder kronor. Det motsvarar de totala skatteintäkterna under ett år.

Granskningen visar att avgifter och övriga villkor sannolikt bidrar till att begränsa statens kostnader för garantierna. Regeringen har dock inte säkerställt ett tillfredsställande underlag för bedömning av statens ekonomiska risker inom garantiområdet. I det kritiska läge som rådde mellan oktober 2008 och januari 2009 är det förståeligt att beslut om åtgärder måste fattas snabbt och delvis grundas på bristfälligt underlag. Men fortfarande, ett år senare, saknas en samlad värdering av de ekonomiska riskerna i statens garantiportfölj.

– En fördjupad analys av riskerna med statens garantiåtaganden är i högsta grad motiverad. Det är viktigt att en samlad bild av garantierna redovisas för riksdagen, säger riksrevisor Eva Lindström.

Bakgrund:
Hösten 2008 beslutade riksdagen med en extraordinär berednings- och beslutsordning om mycket omfattande statliga garantier för att mildra effekterna av finanskrisen. Garantierna innebär att staten går i borgen för betalningsförpliktelser hos banker och exportföretag. Garantierna omfattar vissa delar av upplåningen i bankerna och AB Svensk Exportkredit, behållningen på inlåningskonton i banker och andra kreditinstitut samt kreditgarantier utfärdade av Exportkreditnämnden. Ramarna för dessa garantier har en omfattning på drygt 3 000 miljarder kronor varav 1 400 miljarder kronor har utfärdats hittills. Garantitagarna betalar en avgift för att ta del av garantin.

Rapporttitel: Statens garantier i finanskrisen (RiR 2009:26)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Claes Isander, 08-517 144 77, 073-445 24 77

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.