Statistiska centralbyrån, SCB

Oktober månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:36 CET

Detaljhandelsindex - DHI
HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE

Oktober månads detaljhandelsförsäljning, 2006-11-28

Detaljhandelns försäljning ökade i oktober månad med 8,1 procent, mätt i löpande priser jämfört med oktober föregående år. I fasta priser och med hänsyn taget till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 9,3 procent.

Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en tillväxt i oktober på 9,0 procent. Priserna inom branschen sjönk med 3,3 procent medan kalenderkorrigeringen påverkade utvecklingen negativt med 0,8 procent. Detta gav en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 11,8 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 6,8 procent. Priserna ökade enligt branschprisindex med 1,5 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 0,4 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns omsättning, med hänsyn taget till detta, ökade med 5,5 procent under oktober månad, jämfört med samma månad förra året.

Se tabeller i bifogad fil eller på:
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M10/press_Detaljhandeln_oktober_2006.pdf

HUI kommenterar oktober månads detaljhandelsutfall

Försäljningsökningarna inom svensk detaljhandel är fortsatt mycket starka. Uppgången sker i stort sett på alla fronter. Starkast är utvecklingen inom sällanköpsvaruhandeln där hela 8 av 12 underbranscher redovisar försäljningsökningar överstigande 8,5 procent, mätt i löpande priser.

För livsmedelshandeln är ökningstakten visserligen något lägre, 7,1 procent, men jämfört med den historiska utvecklingen kring 3 procent möjliggör denna ändå att detaljhandeln som helhet kan öka rekordartat. Utfallet hittills i år (januari – oktober) ligger på 7,6 procent. Den kraftiga utvecklingen under 2006 gör att årets tillväxttakt förväntas bli den starkaste någonsin, sedan mätningarna började 1990. Denna omsättningsökning är så pass stark att år 2006 innehåller en hel extra normalmånads försäljning jämfört med år 2005. Hushållen shoppar helt enkel som aldrig förr, plånböckerna är välfyllda och optimismen hög. Tidstypiskt är kanske att den klassiska biografen Röda Kvarn återuppfötts, nu som galleria, innehållandes en av Sveriges mest spektakulära shoppingbutiker. Ett starkt detaljhandelsår tycks således avslutas med en stark höst och sannolikt en rekordstark julförsäljning.

HUI lanserade nyligen sin årliga prognos över försäljningen i december. Detaljhandelns omsättning under december beräknas för första gången spränga 50 miljardersvallen och prognostiseras till 52 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,6 procent sedan december 2005. Hur mycket av detta som är julklappar kan det tvistas om. Ett sätt är att granska merförsäljningen i december jämfört med ett genomsnitt av årets övriga månaders försäljning. Denna merförsäljning beräknas uppgå till cirka 14 miljarder, vilket således är ett relativt bra mått på själva julhandeln och klapparna.

FAKTAUPPGIFTER

Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6.
Alla tidserier har basår 2000.
De preliminära resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 86 procent ovägd respektive 96 procent vägd.

För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut www.hui.se
Statistiska centralbyrån www.scb.se
Tidsserier omsättningsstatistik http://www.scb.se/ha0101Sveriges statistiska databaser http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 28 december.