SVEP Information & Service AB

Olyckliga effektivitetskrav skapar bekymmer för värmepumpbranschen i Danmark

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 19:06 CEST

Energistyrelsen i Danmark har tagit fram nya byggregler med stränga effektivitetskrav på värmepumpar. De nya reglerna som efter en övergångsperiod träder i kraft från och med 1 jan 2011 kommer att ställa till problem för flera tillverkare av värmepumpar som i dagsläget inte når de specificerade minimikraven.

 Kraven innebär att endast värmepumpar som når upp till en specificerad ”normeffektivitet” tillåts att installeras i nya byggnader. Denna ”normeffektivitet” motsvarar ett mått på en förväntad årsvärmefaktor för värmepumpar som installeras i Danmark och uppskattas utifrån en förenklad beräkningsmodell.

- Värmepumpbranschen är positivt inställd till införande av krav på energieffektiva installationer i nationella byggregler. Det ligger helt i linje med det reviderade Direktivet om energideklarationer av byggnader, men de danska reglerna ger inte branschen rimlig tid till omställning och vad är än värre är att de inte är harmoniserade med något annat regelverk, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen.

Värmepumpar bedöms, av många av EUs medlemsstater, som ett viktigt teknikområde i den pågående energiomställningen och omfattas av alltfler nationella bidragssystem. I utformningen av byggregler och bidragssystem inkluderas ofta olika typer av effektivitetskrav för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Problemet är att alltför många länder utvecklar sina egna utvärderingsverktyg för värmepumpar. Poängen med EU-sammarbetet, att underlätta handeln mellan medlemsstaterna genom harmoniserade regelverk, går helt förlorad. Faktum är att EU just nu är i slutfasen av utvecklingen av ett energimärkningssystem för olika uppvärmningssystem. Detta energimärkningssystem (Directive for Energy related Products) omfattar såväl värmepumpar som bränslepannor, och solfångare. Märkningssystemet baseras på en uppskattad årseffektivitet för olika typer av applikationer. Beräkningsmodellen för värmepumpar leder i likhet med den danska fram till en årsvärmefaktor som sedan omvandlas till primärenergieffektivitet. På detta sätt kan alla olika typer av värmesystem jämföras i ett gemensamt energimärkningssystem. Detta system kommer att bli obligatoriskt för hela EU. Att Danmark nu sjösätter sitt eget system är mycket olyckligt och leder till merkostnader som i slutändan måste betalas av kunderna.

- Vår uppfattning är att det ska ställas likvärdiga effektivitetskrav på alla typer av uppvärmningssystem. Låt oss därför invänta det nya EU‑Direktivet och utforma de nationella kraven med utgångspunkt från det Europeiska energimärkningssystemet som blir obligatorisk för alla produkter i hela EU, fortsätter Martin Forsén.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se
08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se
08-522 275 02