Lifecap AB

Om företagen inte satsar på ledarutveckling nu, blir konsekvensen att de överlever lågkonjunkturen men hamnar i en ohållbar situation när uppgången kommer?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 07:42 CEST

Varför skall vi ha relationer? De gör att vi utvecklas. Förr var löneläget allena saliggörande när chefer tillfrågades. Bland dagens unga chefsämnen är utveckling och relationer viktigare. De företag som matchar den kommande generationens ledares intressen, kommer att ha ett enormt försprång när uppgången kommer. Life CaP Centret erbjuder en unik chans att satsa effektivt utan höga insatser.

Är bonussystemens tidevarv över? Är chefsrekryteringen förlegad? Betyder ett CV något, eller är det personligheten och våra nätverk som är avgörande? Att skapa relationer, är det ledarskap? Goda, ärliga relationer, ger goda avtal och kontrakt, som i sin tur ger goda vinster, som ger högre löner och fler framgångar. Är det så att relationer betyder mer än alla pengar i världen? Är relationer rent av en förutsättning för pengar och dess flöde. Tas företagets chefsämnen tillvara, eller kommer de att lämna så snart konjunkturuppgången kommer, för att de inte fått den utveckling de förtjänar under lågkonjunkturen.

Vilka vinster kan vi få om vi bygger vårt ledarskap på goda relationer? Vinsterna är många om vi listar dem, nedan följer några:

En ärlig och öppen kommunikation är avgörande för framgång på lång sikt. Höjd kunskap om varandra och om hur vi fungerar, gör att vi når bättre resultat på grund av att missförstånd och konflikter minskar. Skulle en konflikt ändå uppstå, så finner vi lösningen snabbt av den anledningen att vi förstår varandra bättre.

Resursanvändningen förbättras när vi skapar bra relationer. Vi kan lättare se varandras dolda kompetenser och därigenom uppnå en högre effektivitet. Vi kan undvika många konflikter på grund av att vi inte bevakar våra revir så hårt, eftersom vi förstår varandra bättre.

Hälsotillståndet förbättras för att vi känner att vi ingår i ett sammanhang. KASAM, en Känsla Av ett SAMmanhang, har genom veteskapliga studier visat sig sänka frånvaron och öka arbetsglädjen, ansvartagandet, och effektiviteten vilket genererar bättre resultat. Antonovskys teori om KASAM bygger på goda relationer och effektiv kommunikation.

Ledarskapet på alla nivåer får ett bättre flyt; antalet möten blir färre, lojaliteten ökar och ansvaret för gruppen, företaget och individen ökar med bättre relationer. Chefer ser ganska snart att medarbetarna tar ett större ansvar med anledning av att de har mer kunskap och är mer delaktiga. Medarbetare som har genuin kunskap om företagets affärsidé, mål, och syfte handlar oftare i beslutens riktning och tar ansvar för dessa.

Den ömsesidiga förståelsen ökar. Vi tillvaratar olikheter mer effektivt, både mellan medarbetare med olika kulturell bakgrund, och mellan män och kvinnor. Vi börjar kommunicera utifrån ett nyfiket perspektiv, vi lär oss mer om manligt/kvinnligt, spänningarna mellan könen försvinner och en ömsesidig respekt utvecklas.

Enn ytterligare förtjänst av att ha ett relationsbaserat ledarskap är att det även fungerar på icke arbetstid. Något som innebär att individen får bättre relationer på sin fritid, vilket ger positiva effekter även på arbetet.

Relationsbaserat ledarskap ställer höga krav på ledarskapet. Chefen måste gå i främsta ledet och våga blotta sina svagheter och styrkor. Alla individer i gruppen behöver göra en gemensam inventering av sina styrkor och svagheter, för att öka kunskapen och förståelsen för varandra. Det här är en ny typ av process som kräver ett nytt sätt att möta grupp och individ. Kvalitén på relationerna medarbetare emellan och affärskontakter emellan kommer att ha en avgörande betydelse för hur företagens framtid ter sig. Vi har väldigt lite tid för varandra i vardagen med hänsyn till det allt högre tempot på arbetsmarknaden, och teknikutvecklingen som ständigt accelererar.

Life CaP Centret har nu fullföljt konstruktionen av ett helt nytt ledarträningsprogram, som matchas för varje individ och grupp, med hänsyn till ett stort antal individuella behov. Modellen har utarbetas av Jörhan Pienitzka, som har 25 års erfarenhet från försvaret där han arbetat i ledande positioner, han har genomgått försvarets hela ledarträningsprogram och undervisat i bl.a. situationsanpassat ledarskap och försvarets gruppdynamiska modell FIRO. Jörhan har arbetat i ledande positioner i näringslivet sedan 2004, och har även skrivit en bok om den holistiska modellen i samarbete med Christel Dopping. I referensgruppen runt modellen har följande personer ingått: Patrik Malm, med flera Vd uppdrag i bagaget och mångårig erfarenhet från ledningsgruppsarbete, Lasse Åhman, ledarskapskonsult sedan drygt 20 år och f.d. officer, Gaya Pienitzka, med erfarenhet från ledningsgruppsarbete och specialiserad på frågeställningar om kvinnligt/manligt ledarskap. Modellen har provats på grupper bestående av upp till 16 personer från olika företag. Resultaten har överträffat våra förväntningar, trots att dessa var högt ställda.

I september finns all dokumentation till utbildningen i Relationsbaserat ledarskap (RBL) färdigställt. Life CaP Centret söker nu fem företag som vill ingå i en pilotstudie under ett års tid. Vi erbjuder utbildningen till ett förmånligt pris, för på så sätt skapa en referensgrupp som genomgått utbildningen i en företagsintern grupp.

Life CaP Centret erbjuder olika typer av utbildningar och kurser. Vi arbetar även individuellt som caseholders. Här samverkar ett nätverk av olika kompetenser. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad via ISO 9001:2000. Har du frågor, kontakta Jörhan Pienitzka, utbildnings- och produktansvarig, telefon 08-54595943 eller e-mail jorhan@lifecap.se .

Elin Thimon, Marknadsavd

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40

www.lifecap.se