NASDAQ OMX

OM fullföljer offentligt erbjudande

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 15:01 CEST

OM fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i HEX samt förlänger erbjudandet till aktieägarna i HEX

OM meddelar härmed att 12.516.105 aktier i HEX Oyj ("HEX"), inklusive aktier i HEX som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i HEX, och 18.000 teckningsoptioner i HEX har lämnats in under OMs offentliga erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i HEX ("erbjudandet"). De aktier och teckningsoptioner i HEX som har lämnats in under erbjudandet motsvarar, tillsammans med de aktier i HEX som OM redan innehar, cirka 99,4 procent av det totala antalet aktier och röster i HEX efter full utspädning. Villkoren för erbjudandets fullföljande är därigenom uppfyllda och styrelsen för OM har beslutat att fullfölja erbjudandet.

Som en följd av det ovanstående har styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 18 augusti 2003, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 62.580.524 kronor genom nyemission av högst 31.290.262 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma innehavare av aktier i HEX, varvid de nya aktierna skall betalas genom överlåtelse till OM av tecknarnas aktier i HEX enligt villkoren för erbjudandet.

Aktier i OM beräknas registreras på accepterande HEX-aktieägares värdepapperskonton onsdagen den 3 september 2003 och handel i OM-aktien avses starta på Helsingforsbörsen torsdagen den 4 september 2003. Utbetalning av kontant vederlag till innehavare av teckningsoptioner i HEX som accepterat erbjudandet avses ske senast fredagen den 26 september 2003, såvitt avser teckningsoptioner av serie A och B, respektive senast fredagen den 28 maj 2004, såvitt avser teckningsoptioner av serie C och D.

Styrelsen har vidare beslutat att förlänga erbjudandet till aktieägarna i HEX, till klockan 16.00 finsk tid den 25 september 2003 för att ge möjlighet till de aktieägare som ännu inte lämnat in sina aktier att acceptera erbjudandet. Vederlag i form av nyemitterade aktier i OM beräknas levereras till de aktieägare i HEX, som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden, omkring sju bankdagar efter den förlängda anmälningsperiodens utgång. Aktieägare i HEX som önskar godkänna erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden skall lämna in en vederbörligen ifylld acceptansblankett till Sampo Bank eller Mandatum Privatbanken i enlighet med instruktionerna i OMs prospekt daterat den 3 juli 2003, varvid acceptansblanketten skall vara Sampo Bank eller Mandatum Privatbanken tillhanda före utgången av den förlängda anmälningsperioden.

Styrelsen beräknar att apportegendomen baserat på högst 12.516.105 aktier i HEX kommer att tas upp i OMs balansräkning till ett värde om högst 1.939.996.244 kronor, exklusive transaktionskostnader och integrationskostnader.

OM beräknar att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i HEX någon gång under senare delen av september 2003.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, chef Investor Relations 070 569 52 42
Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12
(mobiltelefon) 070 554 52 06