Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om Lysekilkrogarnas västförbud – Del 3/4 om Granit MC

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 00:00 CEST

Det har kommit till vår kännedom att Lysekils krogar tillämpar Västförbud utefter Västra Götalands Polismyndighets riktlinjer 2009-12-21, AL 105-296/09. I dessa riktlinjer anförs att mc-västar kan betraktas såsom förargelseväckande beteende i det att andra gäster kan ta anstöt och/eller bli rädda. I riktlinjerna anförs vidare att Polislagen 13 är tillämplig varvid västbärande personerna kan avvisas

Polismyndigheten i Västra Götaland verkar dock ha förtigit det faktum att just denna skrivelse varit föremål för rättslig prövning varför polismyndighetens riktlinjer för det första fastslagits vara olagliga i det de strider mot grundlagens yttrandefrihet och för det andra att begreppet förargelseväckande beteende även därvid fastslagits inte vara tillämplig när det avser bärande av mc-väst.

Göteborgs Kommuns västförbud avvisades efter överklagan till Förvaltningsrätten i det att ett sådant förbud stred mot yttrandefriheten. Kommunen anförde i målet, Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr:1318-10, just polismyndighetens skrivelse om förargelseväckande beteende. Förvaltningsrätten fastslog följande avseende begreppsanvändningen: I fråga om straffbestämmelsen om förargelseväckande beteende understryks att denna inte kan tolkas så att den kommer att fungera som en yttrandefrihetsbegränsning. Den är med andra ord inte tillämplig på yttranden enbart på grund av dessas innehåll…För att ett yttrande, som i sig inte är kriminaliserat, ska anses falla utanför yttrandefriheten, krävs därför enligt Förvaltningsrättens mening, att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande uttryck inte enbart att det har ett förargelseväckande budskap. Förvaltningsrätten kan därmed inte finna annat än att det yttrande som förmedlas genom den i målet aktuella klädseln omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Kammarrätten i Sundsvall gjorde samma bedömning avseende begreppet förargelseväckande beteende i Mål nr: 1129-10.

Det finns således inget som helst lagstöd för att tillämpa västförbud utefter Polismyndigheten i Västra Götlands riktlinjer varför inte heller polisens hjälp med avvisning av personer utefter bärandet av så kallad mc-väst, eller olika former av kläder med support eller föreningstryck, kan ske med lagstöd eller med hjälp av polisen. Polisens verksamhet måste såsom all myndighetsutövning ske under lagarna, Regeringsformen 1:1, varför polisen inte heller kan medverka till avvisande av gäster utefter de olagligförklarade riktlinjerna ifråga utan att direkt bryta mot lagen.

Payback Sveriges råd till krogägarna i Lysekil är därför att med omedelbar verkan upphöra med tillämpningen av väst- och/eller klädförbud då ett sådant västförbud saknar lagstöd varför en eventuell anmälan framöver kan komma att kosta serveringstillståndet.

Länkar till tidigare artiklar:

Del 1: http://www.payback.name/?p=8125

Del 2: http://www.payback.name/?p=8128

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name